Vad krävs för att ansökan ska prövas i sak?

Skatterättsnämnden kan avvisa en ansökan om ett förhandsbesked. Ett beslut om avvisning meddelas oftast utan att ärendet har remitterats till Skatteverket. Nämndens beslut om avvisning kan inte överklagas. Någon avgift tas inte ut för ett sådant beslut.

Det går inte att ge en heltäckande redovisning av nämndens praxis för när en ansökan avvisas. Inte sällan är det flera omständigheter som medför att en ansökan inte ska, kan eller bör prövas i sak. Avvisning kan ske av formella skäl eller av sakskäl.

Formella skäl

Av lagen om förhandsbesked framgår att flera formella villkor måste vara uppfyllda för att ett förhandsbesked ska kunna meddelas.

  • En första förutsättning är att frågan avser en sådan skatt som omfattas av förhandsbeskedsinstitutet.
  • En ansökan ska vidare gälla en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning. Det innebär t.ex. att en sammanslutning eller organisation inte kan ansöka för sina medlemmars räkning utan det krävs att en medlem är sökande.
  • Vissa tidsfrister gäller för att en ansökan om förhandsbesked ska kunna prövas.

Sakskäl

  • För att en ansökan om förhandsbesked ska kunna besvaras krävs att den är skriftlig och att sökanden har lämnat de uppgifter som behövs för att ett besked ska kunna lämnas. Det är med andra ord viktigt att utredningen är både klar och uttömmande. I princip krävs att en ansökan är så tydlig och fullständig att den direkt kan ligga till grund för ett förhandsbesked.
  • För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas krävs att beskedet är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. I begreppet "av vikt" ligger bl.a. att frågan bör vara av en viss rättslig svårighetsgrad. Svaret får inte framgå av lagtext, förarbeten eller klar praxis.
  • Frågan får i princip inte heller röra vad som kan anses som ett obetydligt värde förutsatt att den inte gäller ett stort antal skattskyldiga. I det senare fallet kan ett besked eventuellt vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
  • Frågan ska gälla en aktuell och konkret situation och bör även vara ställd i ett sådant tidsmässigt skede att, beroende på bedömningen i beskedet, det finns handlingsalternativ. Man kan därför inte räkna med att få ett förhandsbesked som gäller den skatterättsliga bedömningen av en transaktion som redan är gjord.
  • Skatterättsnämnden besvarar inte ansökningar som innehåller många frågor och närmast framstår som ett försök att få ett helt rättsområde klarlagt.
  • En ansökan bör gälla en eller flera rättsfrågor. Frågor som är av utredningskaraktär eller innefattar bevisprövning besvaras inte. Inte heller besvaras olika slags värderingsfrågor.
  • Att en fråga är föremål för process, revision eller liknande kan utgöra hinder mot att meddela förhandsbesked. Enbart det förhållandet att en fråga har diskuterats med Skatteverket utgör dock i sig inget hinder mot att ett förhandsbesked meddelas. Att Skatteverket kanske till och med har uppmanat en skattskyldig att söka förhandsbesked är däremot inte någon garanti för att ett sådant besked också kommer att meddelas.
Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)