Att överklaga förhandsbesked

Såväl den skattskyldige som Skatteverket kan överklaga ett förhandsbesked. Om det är det allmänna ombudet hos Skatteverket som har ansökt om förhandsbesked kan det allmänna ombudet eller den skattskyldige överklaga det.

Ett överklagande ställs till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen överprövar förhandsbeskedet utan prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen kan fastställa, undanröja eller helt eller delvis ändra beskedet.

Den som vill överklaga ett förhandsbesked måste

  • göra det skriftligt inom tre veckor efter att ha fått del av beskedet och
  • skicka överklagandet till Skatterättsnämnden som — efter en prövning bl.a. av om överklagandet kommit in i rätt tid — överlämnar det till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett beslut om hur stor avgift en skattskyldig ska betala för ett förhandsbesked kan inte överklagas.

Det går inte heller att överklaga ett beslut från Skatterättsnämnden om att avvisa en ansökan.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)