Förhandsbeskedets rättsliga betydelse

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och en allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den som beskedet angår. Beskedet är bindande bara under den giltighetstid som anges i beskedet och bara om den som det gäller begär det. Förhandsbeskedet upphör att vara bindande om en författningsändring påverkar den fråga som avses i beskedet.
 

Exempel

Ett bolag går ihop med ett annat och vill i samband med det ta upp ett lån av sitt utländska moderbolag. Bolaget vill veta om det får dra av räntorna på lånet och ansöker hos Skatterättsnämnden om ett förhandsbesked i frågan. När Skatteverket yttrat sig meddelar nämnden ett förhandsbesked som säger att bolaget får dra av räntorna. Giltighetstiden bestäms till beskattningsår som börjar under kalenderåren 2013-2015. Beskedet överklagas inte. Beskedet vinner då laga kraft, vilket i sin tur innebär följande. Bolaget har rätt att dra av de ränteutgifter som omfattas av beskedet vid fastställande av underlag för de aktuella beskattningsåren, under förutsättning att

  • bolaget vid fastställandet av underlag yrkar att beskedet ska tillämpas
  • bolaget kan visa att lånet har tagits upp på det sätt som bolaget har angivit i sin ansökan och
  • ingen lagändring inträffat efter att beskedet meddelats som påverkar bolagets avdragsrätt.
Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)