Sekretess

Skatterättsnämnden är en statlig myndighet. Därför gäller offentlighetsprincipen för dess verksamhet. Det betyder att allmänheten som huvudregel har rätt att få ut kopior av nämndens förhandsbesked. På den här webbplatsen finns det möjlighet att ta del av Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Det finns en viktig begränsning av skyldigheten att lämna ut förhandsbesked. I ett ärende om förhandsbesked gäller hos Skatterättsnämnden s.k. absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen regleras i 27 kap. 6 §  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Innebörden av sekretesskyddet är att nämnden inte får lämna ut sådana delar av ett förhandsbesked som pekar ut en enskild person, ett enskilt företag eller en enskild organisation. Även uppgifter som pekar ut någon annan än sökanden i ärendet skyddas. Det är inte omständigheterna och skattefrågan i sig som omfattas av sekretessen utan bara de uppgifter i beskedet, framför allt namnuppgifter, som kan avslöja vem som avses. I praktiken innebär det att nämnden lämnar ut förhandsbesked i s.k. avidentifierat eller "mörkat" skick. Om omständigheterna är så speciella att det går att förstå vem det gäller även om beskedet avidentifieras kan hela beskedet komma att omfattas av sekretess.

Att sekretessen är absolut innebär att den gäller även om den sökande inte skulle lida någon skada av att de sekretessbelagda uppgifterna lämnades ut. Sekretessen gäller alla handlingar som ges in till Skatterättsnämnden. Också en uppgift om att en viss person har ansökt om förhandsbesked omfattas av sekretess.

Staten och kommunerna omfattas inte av sekretess.

Om ett ärende överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen gäller sekretessen bara för sådana uppgifter som kan antas skada den enskilde om de lämnas ut.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)