Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss fråga ska bedömas skatterättsligt. För att kunna få ett förhandsbesked måste man skicka in en ansökan till Skatterättsnämnden.

Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om den som begärt beskedet yrkar det.

Det är möjligt att överklaga ett meddelat förhandsbesked hos Högsta förvaltningsdomstolen. Något krav på prövningstillstånd finns inte.

Förhandsbeskeden är sekretessbelagda.

Skatterättsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked som gäller en fråga om direkt skatt och skatt enligt kupongskattelagen. I frågor om indirekt skatt tas inte någon avgift ut.

Bestämmelser om förhandsbesked finns i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)