Kostnadsersättning

En skattskyldig kan inte få ersättning för sina kostnader att ansöka om förhandsbesked.

En skattskyldig kan inte få ersättning för sina kostnader att ansöka om förhandsbesked.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked är dock den skattskyldige berättigad till ersättning med ett skäligt belopp för sina kostnader i ärendet. I ärenden om sådana förhandsbesked gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) - SFL. Ett beslut om kostnadsersättning enligt SFL är möjligt att överklaga.

Till toppen