Gåva

Barns gåva av aktier om sammanlagt 30 % i bolag till förälder som äger resterande del av bolaget har inte bedömts medföra någon inkomstbeskattning för den i bolaget anställde föräldern.

Diarienummer
51-12/D
Meddelandedatum
2012-11-15
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktieförvärven medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

X AB ägs till 70 procent av A. A:s två [barn] äger resterande del med 15 procent var. Såväl A som [barnen] är anställda i X AB och har marknadsmässiga löner. A är ensam styrelseledamot och firmatecknare i bolaget.

Ägarbilden i X AB tillkom då A ärvde andelarna i bolaget och, för att lindra arvsskatten, genom arvsavstående överlät en del av aktierna till [barnen].

Avsikten är att [barnen] ska överlåta sina aktier i X AB till A genom gåvor.
Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämndens bedömning

Den ställda frågan har sin grund i en oro för att A:s förvärv av aktierna ska ses som betalning för arbete som A utfört eller kommer att utföra i X AB.

I 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) anges att förvärv genom gåva är skattefria. Av praxis framgår dock att inkomstbeskattning kan ske när gåvotagaren varit anställd av givaren (jfr RÅ 1974 Aa 1277) eller då det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation (jfr RÅ83 1:73 och RÅ 1997 ref. 1).

För det fall sådant samband bedömts föreligga har inkomstbeskattning ändå underlåtits i situationer då det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna en anställd för arbetsprestationer (jfr RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91och RÅ 2001 ref. 10).

Aktierna ska överlåtas till A genom gåvor från A:s [barn] så att A, som redan äger 70 procent av aktierna, kommer att äga samtliga aktier i X AB.

Mot bakgrund härav och med beaktande av övriga lämnade uppgifter i ärendet kan förvärvet inte anses ske från A:s arbetsgivare X AB eller i övrigt ha sitt ursprung i A:s anställning där. Förvärvet av aktierna är med hänsyn härtill av benefik karaktär och någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Hellenius, Lundström, Werkell
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Rentrop 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen