Att ansöka om förhandsbesked

Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis. Angående förutsättningarna för att få en ansökan prövad i sak, se Sakprövning.

Vem kan ansöka?

Alla som är eller kan bli skyldiga att betala någon av de skatter som kan omfattas av ett  förhandsbesked har rätt att ansöka. I vissa punktskattefrågor kan även andra ansöka om förhandsbesked, se 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Skatter som kan omfattas av ett förhandsbesked

Allmänna ombudet hos Skatteverket kan ansöka om förhandsbesked i enskilda ärenden om det finns en tvist mellan Skatteverket och en skattskyldig och frågan är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Tidsfrister för att ansöka

 
En ansökan som gäller inkomstskatt ska ha kommit in senast den dag då en deklaration senast ska lämnas som underlag för den taxering som frågan avser. En ansökan som gäller mervärdesskatt eller punktskatt ska ha kommit in innan den första redovisningsperiod som berörs av frågan har börjat.

En ansökan rörande kupongskatt ska ha kommit in senast inom fyra månader efter utdelningstillfället.

Hur lång tid tar det att få svar?

När en ansökan kommit in görs först en preliminär bedömning av om ansökan går att besvara genom ett förhandsbesked. Om ansökan inte avvisas direkt av nämnden, kan det bli fråga om att ta in kompletteringar.Därefter ska Skatteverket yttra sig över ansökan. Om allmänna ombudet har ansökt om förhandsbesked får den skattskyldige möjlighet att komma med synpunkter. Ytterligare skriftväxling kan förekomma.

Sedan skriftväxlingen avslutats bereds ärendet av en handläggare och föredras i nämnden, som fattar beslut. Därefter utformas förhandsbeskedet och delges parterna.

Handläggningstiden beror på omständigheter som

  • hur komplicerat ärendet är
  • om ärendet behöver kompletteras
  • hur lång tid parternas skriftväxling tar
  • kansliets arbetsbelastning.

För närvarande tar det i ett normalfall ca tre månader efter det att skriftväxlingen är avslutad att få ett förhandsbesked.

Prenumerera (RSS) | Om kakor (Cookies)