Är vissa alkoholdrycker att hänföra till mellanklassprodukt?

Två drycker med en alkoholhalt på 12,5 respektive 15 volymprocent har ansetts hänförliga till mellanklassprodukter. Dryckerna framställs genom att bl.a. arom innehållande etanol sätts till en bas av vin från färska druvor. Den enda jäsningsprocess som äger rum är när saften från de färska druvorna jäses till vin.

Diarienummer
50-06/I
Meddelandedatum
2007-10-31
Lagrum
  • 5 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De med ansökan avsedda alkoholdryckerna är hänförliga till sådana mellanklass- produkter som avses i 5 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, LAS.

Motivering

Sökandebolaget vill få klarlagt hur två drycker med en alkoholhalt på 12, 5 volymprocent respektive 15 volymprocent ska bedömas enligt LAS.

Enligt sökandebolaget framställs dryckerna i fråga genom att bl.a. arom och sockerlösning sätts till en bas av vin från färska druvor. Aromen utgörs av ett kryddextrakt av olika växter och frukter som läggs i etanol. Den etanol som genom aromen tillförts drycken med en alkoholhalt på 12,5 volymprocent uppgår till 5,2 volymprocent och den som tillförts drycken med alkoholhalten 15 volymprocent uppgår till 6,2 volymprocent. Den enda jäsningsprocess som äger rum är när saften från de färska druvorna jäses till vin.

Alkoholskatt ska enligt LAS betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol som tillverkas här i landet (1 § första stycket LAS).

Skatten ska betalas efter vissa skattesatser för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent (3 § första stycket 1 LAS).

Skatten ska också betalas efter vissa skattesatser för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning (4 § LAS).

Skatten ska vidare betalas efter vissa skattesatser för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2 § (skatt på öl) eller 3 eller 4 § (5 § LAS).

Till grund för bestämmelserna i LAS ligger rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker.

Avgörande för beskattningen av de i ärendet aktuella alkoholdryckerna är således till vilket KN-nr de kan hänföras.

Tullverket har i ett yttrande i ärendet ansett att dryckerna ska hänföras till KN-nr 2205.

Med KN-nr avses i LAS den s.k. Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Enligt denna förordning hänförs till KN-nr 2205 vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (22 kap. i bilaga 1 del 2 till förordningen 2658/87).

Skatteverket  anser att båda de drycker som avses med ansökan är skattepliktiga som mellanklassprodukter enligt 5 § LAS.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Nämnden finner inte skäl att frångå Tullverkets bedömning i fråga om alkoholdryckernas klassificering enligt den Kombinerade Nomenklaturen. Båda dryckerna ska således hänföras till KN-nr 2205. När det därefter gäller frågan om hur dryckerna ska bedömas enligt LAS kan konstateras att alkoholhalten för dem båda inbegriper etanol som tillförs med aromen. Dryckernas alkoholhalt uppkommer således inte uteslutande genom jäsning utan en stor del tillförs med den arom som blandas med vinet. Dryckerna kan därmed inte bli skattepliktiga enligt någon av bestämmelserna i 3 eller 4 § LAS eftersom dessa bestämmelser förutsätter i fråga om drycker med bl.a. KN-nr 2205 och en alkoholhalt som överstiger 10 men inte 15 volymprocent att alkoholhalten enbart uppkommit genom jäsning. Enligt nämndens mening utgör båda dryckerna i stället mellanklassprodukter enligt 5 § LAS genom att de har en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent, hänförs till KN-nr 2205 och inte kan beskattas enligt 2-4 §§ LAS.

Nämnden besvarar ansökan i enlighet härmed.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Peterson, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: Kuldkepp

Till toppen