Att ansöka

Skattskyldiga kan ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden

Vem kan ansöka?

Den som är eller kan bli skyldig att betala någon av de skatter som kan omfattas av ett förhandsbesked har möjlighet att ansöka. I vissa punktskattefrågor kan även andra ansöka om förhandsbesked, se 5 § andra stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Även allmänna ombudet kan under vissa förutsättningar söka förhandsbesked, se under fliken Allmänna ombudet.

Tidsfrister för att ansöka

En ansökan som gäller inkomstskatt ska ha kommit in senast den dag då en deklaration senast ska lämnas som underlag för den beskattning som frågan avser. En ansökan som gäller mervärdesskatt eller punktskatt ska ha kommit in innan den första redovisningsperiod som berörs av frågan har börjat.

En ansökan rörande kupongskatt ska ha kommit in senast inom fyra månader efter utdelningstillfället.

Övriga krav

För att ett förhandsbesked ska meddelas måste det vara

- av vikt för sökanden eller

- för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Frågan måste också vara av rättslig karaktär, dvs. inte gälla värdering eller bevisning, och vara olöst i den meningen att svaret inte klart framgår av lagstiftning eller praxis.

Att frågan är av vikt för sökanden innebär i regel att sökanden är i någon form av konkret valsituation och har goda skäl för att inte avvakta en prövning genom det ordinarie förfarandet.

Hur lång tid tar det att få svar?

När en ansökan kommit in görs först en preliminär bedömning av om frågan går att besvara genom ett förhandsbesked och om ansökan behöver kompletteras. Därefter får Skatteverket yttra sig över ansökan. Ytterligare skriftväxling mellan parterna förekommer som regel.

När skriftväxlingen avslutats förbereds ärendet av en av våra skattejurister i samråd med en kollega och föredras för Skatterättsnämnden, som fattar beslut. Därefter utformas förhandsbeskedet inom kansliet och delges parterna. Handläggningstiden beror på omständigheter som hur komplicerat ärendet är, om ansökan behöver kompletteras och hur lång tid skriftväxlingen tar.

Ett förhandsbesked meddelas normalt ca tre månader efter det att skriftväxlingen är avslutad.

Om en fråga inte kan besvaras genom ett förhandsbesked avvisas den som regel direkt, det vill säga utan kommunicering med motparten.

Till toppen