Att utforma en ansökan

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om förhandsbesked. En ansökan ska innehålla den rättsfråga som sökanden vill ha svar på, en utförlig beskrivning av sakomständigheterna samt en rättslig argumentation.

En ansökan ska innehålla följande

Uppgifter om sökanden

  • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer eller motsvarande.
  • Sökandens kontaktuppgifter eller, om ombud eller kontaktperson anlitats, deras kontaktuppgifter. Ange gärna telefonnummer.

Bakgrund/omständigheter

Ansökan ska innehålla en tydlig och uttömmande beskrivning av de faktiska omständigheterna. Allt underlag som kan ha betydelse för bedömningen bör bifogas ansökan, t.ex. avtal (alternativt utkast på avtal) som har betydelse för frågeställningen, tidigare brevsvar från Skatteverket, organisationsskisser och liknande. Om ärendet gäller utländsk lagstiftning eller särskilda rättsfigurer kan det behövas ett rättsutlåtande. Kontakta gärna kansliet om ni har funderingar på vilket underlag som kan behöva bifogas.

Frågan/frågorna

I ansökan ska det klart anges vilken eller vilka rättsfrågor som sökanden vill ha svar på.

Rättslig argumentation

Ansökan bör innehålla en redovisning av de rättsliga oklarheter som föranlett frågan.

Egen inställning

Sökandens egen inställning till hur rättsfrågan ska besvaras bör framgå.

Skäl för förhandsbesked

Det är sökanden som ska lämna de uppgifter som behövs för att ett förhandsbesked ska meddelas. Sökanden måste också förklara varför ett förhandsbesked behövs och varför det behövs nu. I detta ligger att sökanden måste förklara vilka rättsliga tveksamheter kring gällande rätt som föranlett ansökan. Det kan t.ex. handla om lagtextens utformning, uttalanden i förarbeten eller rättspraxis. Att en frågeställning avser stora belopp är i sig inte ett tillräckligt skäl för att ett förhandsbesked ska meddelas. Inte heller att sökanden behöver få klarhet i hur transaktionen ska redovisas i deklarationen är ett skäl för förhandsbesked.

I en ansökan kan man utgå från rubrikerna ovan.

Komplettering m.m.

Det är sökanden som i första hand ska stå för den utredning som behövs för att ett förhandsbesked ska kunna lämnas. Om det i ansökan saknas uppgifter, underlag eller rättslig argumentation ges sökanden normalt möjlighet att komplettera ansökan.

Ersättning för kostnader

En enskild som ansöker om förhandsbesked kan inte få ersättning för sina kostnader att ansöka.

Slutligen

En ansökan kan skickas in med e-post. Något ytterligare undertecknat exemplar av ansökan krävs inte. Givetvis går det bra att i stället skicka in ansökan med vanlig post.

Om ni har frågor kring hur en ansökan om förhandsbesked ska utformas kan ni kontakta kansliet.

Till toppen