Sekretess

Hos Skatterättsnämnden gäller s.k. absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden i ärenden om förhandsbesked

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att allmänheten som huvudregel har rätt att få ut t.ex. kopior av nämndens förhandsbesked.

Skyldigheten att lämna ut förhandsbesked begränsas av reglerna om sekretess. Hos Skatterättsnämnden gäller s.k. absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden i ärenden om förhandsbesked. Sekretessen regleras i 27 kap. 1 och 6 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessen innebär att nämnden inte får lämna ut uppgifter ur ett förhandsbesked som leder till att en enskild person, företag eller organisation kan identifieras. Sekretessen gäller oavsett risken för skada. Även uppgifter som pekar ut någon annan än sökanden skyddas. Det är inte omständigheterna och skattefrågan i sig som omfattas av sekretessen utan sådana uppgifter som kan avslöja vem beskedet avser. I praktiken innebär detta att nämnden lämnar ut förhandsbesked i avidentifierat eller "mörkat" skick, dvs. utan de sekretessbelagda uppgifterna. Det förekommer dock ärenden där omständigheterna är så speciella att beskedet inte går att avidentifiera. I sådana fall kan hela förhandsbeskedet komma att omfattas av sekretessen och någon kopia kan då inte lämnas ut. Ett sådant förhandsbesked kan heller inte publiceras på hemsidan.

Sekretessen gäller alla handlingar i ärendet. Också en uppgift om att en viss person eller ett visst företag har ansökt om förhandsbesked omfattas av sekretess.

Staten och kommunerna omfattas inte av sekretessen.

Högsta förvaltningsdomstolen

Om ett förhandsbesked överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen gäller domstolssekretess. Domstolens sekretess för förhandsbesked är inte lika omfattande och gäller endast uppgifter som kan antas skada den enskilde om de lämnas ut.

Till toppen