Att överklaga

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett förhandsbesked som gått sökanden emot kan överklagas av denne. Skatteverket kan överklaga ett förhandsbesked oavsett utgången i beskedet och även om någon ändring inte yrkas.

Förhandsbesked överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd krävs inte.

Ett beslut om hur stor avgift en skattskyldig ska betala för ett förhandsbesked kan inte överklagas. Det går inte heller att överklaga ett beslut från Skatterättsnämnden om att avvisa en ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen kan fastställa, undanröja eller ändra beskedet (helt eller delvis).

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Skatterättsnämnden. Det ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag den som överklagar fick del av beskedet.

Nämnden prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Till toppen