Om förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en oklar skatterättslig fråga ska bedömas.

Om förhandsbesked

Syftet med förhandsbesked är dels att skattskyldiga ska kunna få klarhet i skattekonsekvenserna av att företa en handling i en viss situation, dels att prejudikatbildningen på skatteområdet ska kunna utvecklas snabbare än via den ordinarie domstolsprocessen.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan en enskild i förväg eller inför kommande redovisningsperioder få ett rättsligt bindande besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion.

För att ett förhandsbesked ska meddelas måste det vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Frågan måste också vara av rättslig karaktär, dvs. inte gälla värdering eller bevisning, och vara olöst i den meningen att svaret inte klart framgår av lagstiftning eller praxis.

Att frågan är av vikt för sökanden innebär i regel att sökanden är i någon form av konkret valsituation och har goda skäl för att inte avvakta en prövning genom det ordinarie förfarandet.

Ett förhandsbesked kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Något krav på prövningstillstånd finns inte.

Sekretess gäller i ärenden om förhandsbesked. Läs mer under fliken Sekretess.

Skatterättsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked i frågor som gäller direkt skatt och skatt enligt kupongskattelagen. I frågor om indirekt skatt tas inte någon avgift ut.

Bestämmelser om förhandsbesked finns i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Förhandsbeskedets rättsliga betydelse

Ett förhandsbesked som fått laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol om sökanden begär det.

Förhandsbeskedet upphör att vara bindande om förutsättningarna inte längre stämmer överens med de som framgår av ansökan eller om den fråga som avses påverkas av en författningsändring.

Avvisning

Om Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll anser att förhandsbesked inte kan lämnas ska ansökan avvisas. Grunden kan t.ex. vara att ansökan gäller utrednings- eller bevisfrågor eller att den rättsfråga ansökan gäller inte är oklar. Ett beslut om avvisning kan inte överklagas.

Till toppen