Om förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett svar från Skatterättsnämnden om hur en viss skatterättslig fråga ska bedömas.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan ett företag eller en privatperson i förväg eller inför kommande redovisningsperioder få ett rättsligt bindande besked om de skatterättsliga konsekvenserna av en transaktion. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för svårare skattefrågor, dvs. frågor där svaret inte omedelbart kan läsas ut av lagtext eller praxis. Ett annat syfte med förhandsbesked är att det ska komma fram prejudikat på skatteområdet.

Bestämmelser om förhandsbesked finns i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Något krav på prövningstillstånd finns inte. Både sökanden och Skatteverket kan överklaga.

Sekretess gäller i ärenden om förhandsbesked. Läs mer under fliken Sekretess.

Skatterättsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked som gäller en fråga om direkt skatt och skatt enligt kupongskattelagen. I frågor om indirekt skatt tas inte någon avgift ut.

Förhandsbeskedets rättsliga betydelse

Ett förhandsbesked som inte överklagas vinner laga kraft. Det innebär att beskedet är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol om sökanden begär det. Beskedet är bara bindande under en viss tid, den s.k. giltighetstiden som anges i beskedet. Det är dock möjligt att ansöka om förlängning av giltighetstiden. Förhandsbeskedet upphör att vara bindande om förutsättningarna inte längre stämmer överens med de som framgår av ansökan eller om den fråga som avses påverkas av en lagändring eller annan författningsändring.

Om ett förhandsbesked överklagas och Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet i sak är det i stället domen som vinner laga kraft. Läs mer under fliken Överklaga.

Exempel

Ett bolag går ihop med ett annat bolag och vill i samband med det låna pengar av sitt utländska moderbolag. Bolaget vill veta om det får dra av räntorna på lånet och ansöker hos Skatterättsnämnden om ett förhandsbesked i frågan. Sedan Skatteverket fått lämna synpunkter på ansökan meddelar nämnden ett förhandsbesked som säger att bolaget får dra av räntorna. Giltighetstiden bestäms till tre beskattningsår. Beskedet vinner laga kraft, vilket innebär följande. Bolaget har i deklarationen för de aktuella beskattningsåren rätt att dra av de ränteutgifter som omfattas av beskedet, under förutsättning att:

  • bolaget begär att beskedet ska tillämpas
  • bolaget kan visa att lånet har tagits upp på det sätt, dvs. under de förutsättningar, som bolaget har angivit i sin ansökan och
  • ingen lagändring inträffat efter att beskedet meddelats som påverkar bolagets avdragsrätt.

Avvisning

Skatterättsnämnden kan avvisa en ansökan om förhandsbesked. Då meddelas inget besked utan istället fattas ett avvisningsbeslut. Grunden kan t.ex. vara att ansökan inte är komplett eller att frågan inte är lämplig att besvara genom ett förhandsbesked.  Läs mer om vad en ansökan bör innehålla under fliken Att ansöka. Ett beslut om avvisning är inget hinder för en ny ansökan i samma fråga.

Till toppen