Att överklaga

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs inte prövningstillstånd.

Om man är missnöjd med Skatterättsnämndens förhandsbesked kan man överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd krävs inte.

Skatteverket kan överklaga ett förhandsbesked oavsett utgången i beskedet och även om någon ändring inte yrkas. Om det är det allmänna ombudet hos Skatteverket (AO) som har ansökt om förhandsbesked har AO samma rätt. Även Skatterättsnämndens beslut gällande ersättning för kostnader för ombud eller biträde i ärenden där AO ansökt om förhandsbesked får överklagas.

Ett beslut om hur stor avgift en skattskyldig ska betala för ett förhandsbesked kan inte överklagas. Det går inte heller att överklaga ett beslut från Skatterättsnämnden om att avvisa en ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen kan fastställa, undanröja eller ändra beskedet (helt eller delvis).

Vart skickar jag överklagandet

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Skatterättsnämnden. Nämnden prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det i så fall vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur lång tid har man på sig att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag den som överklagar fick del av beskedet.

 

Till toppen