Annonsblad, återbetalning

En periodisk publikation med livsstilsorienterat innehåll har inte ansetts som ett annonsblad utan som en självständig periodisk publikation.

Diarienummer
34-10/I
Meddelandedatum
2011-10-27
Lagrum
  • 1 § andra stycket 6 och 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Utgåvor av publikationen [Publikationen] med ett redaktionellt innehåll som till sin omfattning och karaktär är jämförbart med vad som ingår i de två ingivna exemplaren av publikationen har ett redaktionellt innehåll som är mer än obetydligt i den mening begreppet får anses ha enligt 1 § andra stycket 6 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL.

Fråga 2

Vid en tillämpning av 24 § RSL ska Publikationen anses utgöra en sådan självständig periodisk publikation som avses i bestämmelsen.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) är utgivare av Publikationen som uppges innehålla livsstilsorienterat material (...). Bolaget upplåter annonsplatser i Publikationen och uppbär annonsintäkterna. Publikationen distribueras tillsammans med [Tidningen]. Bolaget betalar en ersättning till Tidningen för att få Publikationen distribuerad tillsammans med tidningen. (...). Publikationens totala upplaga är ca (...) exemplar.

I ärendet har [två exemplar av Publikationen getts in].

Frågorna och parternas inställning 

Bolaget har ställt två frågor. Är det redaktionella innehållet i Publikationen tillräckligt omfattande för att det ska anses utgöra mer än "ett obetydligt redaktionellt innehåll" i den betydelse som avses i 1 § RSL? (fråga 1). Är Bolaget, trots att Publikationen (...) distribueras tillsammans med Tidningen, att anse som en sådan självständig periodisk publikation för vilken rätt till återbetalning föreligger med stöd av 24 § RSL? (fråga 2).

Bolaget anser att båda frågorna ska besvaras jakande och anför bl.a. följande till stöd för sin uppfattning. Det får anses klart framgå av de ingivna exemplaren att det inte föreligger något samband mellan det redaktionella innehållet och de företag som annonserar. De företag som köper annonsplats kan inte också köpa redaktionell plats i Publikationen utan tidskriften är redaktionellt oberoende. Enligt Bolagets uppfattning uppgår det redaktionella innehållet i Publikationen till ca 45 procent. Den omständigheten att Publikationen distribueras tillsammans med Tidningen förtar enligt Bolaget inte Publikationens karaktär av självständig periodisk publikation.

Skatteverket anser rörande fråga 1 att det saknas tillräckliga uppgifter för att avgöra om Publikationen är ett annonsblad eller inte. Av förutsättningarna framgår inte vilka utrymmen som antingen är återgivna för text eller bild för annan än utgivaren eller ianspråktagna av utgivaren för egen reklam. Det saknas även uppgifter om i vilken omfattning det redaktionella innehållet har eventuella samband med dem som annonserar i andra nummer. Då det saknas möjlighet att bedöma om Publikationen utgör ett annonsblad saknas det även förutsättningar för att bedöma fråga 2, dvs. om Bolaget har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL.

I sak anser Skatteverket att, för det fall Publikationens redaktionella innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar, uppgår till ca 45 procent av trycksakens totala innehåll så har trycksaken enligt Skatteverkets uppfattning mer än ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar.

Rättsligt

Skatten för en annons i en periodisk publikation är enligt 12 § första stycket RSL 3 procent av beskattningsvärdet och annars 8 procent. För en annons i ett annonsblad, en katalog eller ett program är skatten enligt paragrafens andra stycke 8 procent även om publikationen är periodisk.

Enligt 1 § andra stycket p. 3 RSL förstås med annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam.

Enligt 1 § andra stycket p. 6 RSL förstås med annonsblad, trycksak som inte är att anse som reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem som annonserar. Med reklamtrycksak förstås enligt p. 5 samma stycke trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam för utgivaren.

Bestämmelsen om vad som ska förstås med annonsblad infördes den 1 januari 2008 (SFS 2007:1167). Av förarbetena, prop. 2007/08:18, framgår bl.a. följande. I sitt remissyttrande hade Svenska Journalistförbundet fäst uppmärksamheten på publikationer som ville ge sken av att ha ett omfattande redaktionellt innehåll men där detta nästan helt och hållet bestod av "artiklar" i mycket positiva ordalag om de företag som annonserade och som precis som annonserna var köpta av företagen. Dessa borde enligt förbundet i detta sammanhang räknas som annonsblad (a. prop. s. 12). I skälen för förslaget anförde regeringen bl.a. att annonser i trycksaker med ett tydligt annonsupplägg, dvs. annonsblad, även i fortsättningen skulle beskattas med 8 procent. Ett exempel på annonsblad kunde vara köpcentratidningar och liknande som innehöll annonser samt artiklar om köpcentret eller dess butiker. En sådan publikation som omnämnts av Svenska Journalistförbundet borde anses som ett annonsblad och det borde gälla även om sådana omnämnda artiklar inte var köpta av annonsörerna (a. prop. s. 14 f.).

Fråga 2 gäller om Publikationen ska anses utgöra en sådan självständig periodisk publikation som avses i 24 § första stycket RSL om återbetalning av annonsskatt. Begreppet "självständig publikation" fanns tidigare i en bestämmelse om återbetalning av annonsskatt i 14 § första stycket i den numera upphävda och av RSL ersatta förordningen (1971:170) om annonsskatt. Enligt förarbetena, prop. 1971:28 s. 11, är formellt varje publikation som ges ut under eget namn att anse som en självständig publikation; jfr även uttalanden i denna fråga i prop. 2007/08:18 s. 8.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt Skatterättsnämndes uppfattning får de två ingivna utgåvorna av Publikationen anses utgöra ett tillräckligt underlag för att en bedömning av ansökan ska kunna göras i sak. Förhandsbeskedet gäller utgåvor av Publikationen som har ett innehåll som är jämförbart med de två ingivna exemplarens innehåll.

Fråga 1 

Publikationen kan inte anses framställd huvudsakligen i syfte att offentliggöra reklam för Bolaget och utgör därför inte en reklamtrycksak. Frågan om Publikationen kan anses ha ett "obetydligt redaktionellt innehåll" i den mening som avses i 1 § andra stycket p. 6 RSL får enligt nämndens mening till en början avgöras genom en granskning av utformningen och innehållet i de två ingivna exemplaren av Publikationen.

[De två ingivna exemplaren upptar 25 respektive drygt 20 procent av vad som enligt nämndens bedömning får klassificeras som redaktionell text].

På samtliga sidor i de två ingivna exemplaren av Publikationen som enligt det föregående får anses omfatta redaktionell text anges (...) ordet "annons". På förfrågan har Bolaget uppgett att detta grundar sig på ett policybeslut från Tidningen (...).  

De ingivna numren av Publikationen har enligt Skatterättsnämndens bedömning inte den karaktären som de publikationer har som särskilt omnämns i de tidigare återgivna förarbetsuttalandena. De avsnitt i respektive publikation som enligt det föregående ska anses ha karaktär av redaktionellt innehåll uppgår till ca 25 och drygt 20 procent av respektive publikations utrymme och kan därmed inte anses "obetydligt" i den mening som begreppet får anses ha vid en tillämpning av 1 § andra stycket p. 6 RSL. Den omständigheten att såväl den redaktionella texten och annonsörerna i tidskriften har en koppling till det tema som respektive nummer av Publikationen behandlar och den redaktionella texten därmed kan sägas ha en viss indirekt koppling till annonsörerna medför enligt nämndens uppfattning inte i sig att den redaktionella texten ska anses utgöra annons i nu aktuellt sammanhang. Något annat samband mellan det redaktionella innehållet och annonsörer i Publikationen har inte framkommit. Med denna bedömning kan den del av respektive nummer av Publikationen som enligt det anförda bör hänföras till redaktionellt innehåll inte heller anses som obetydligt på den grunden att det har ett sådant samband med dem som annonserar som förutsätts vid en tillämpning av 1 § andra stycket p. 6 RSL. Den omständigheten att ordet "annons" anges på ett antal sidor i publikationen saknar bl.a. med hänsyn till vad Bolaget har upplyst enligt Skatterättsnämndens uppfattning betydelse för den nu aktuella bedömningen.

Frågan har besvarats med utgångspunkt i de ovan gjorda övervägandena.

Fråga 2

Frågan gäller om Publikationen ska anses utgöra en sådan självständig periodisk publikation som avses i 24 § första stycket RSL. I ärendet är det ostridigt att Publikationen utgör en periodisk publikation enligt RSL.

(...). Frågan är (...) om den omständigheten att Publikationen distribueras tillsammans med Tidningen medför att publikationen inte ska anses självständig. Publikationen ges ut under eget namn. Bolaget är i reklamskattehänseende utgivare av Publikationen och upplåter mot ersättning annonsplatser i publikationen. Några omständigheter som innebär att Publikationen ska anses utgöra en del av Tidningen föreligger enligt nämndens bedömning inte. Publikationen ska därför vid en tillämpning av 24 § RSL anses som en självständig periodisk publikation.

I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att sådant besked inte bör lämnas och avvisar ansökan i den delen.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Rosvall, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Skatt på annonser och reklam

Visa alla
Till toppen