Skatt på plastbärkassar

Fråga om en påse av plast är en plastbärkasse som omfattas av skatteplikt.

Diarienummer
10-20/I
Meddelandedatum
2020-06-15
Lagrum
  • 2 och 3 §§ lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2020-10-29
Mål nr
3784-20

Förhandsbesked

Den aktuella påsen är en plastbärkasse som omfattas av skatteplikt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) producerar påsar till den svenska marknaden. Bolaget har nu utvecklat en speciell påse av plast som Bolaget avser att tillverka.

Påsen är baserad på återvunnen LLD-polyeten i en tjocklek om cirka 60 mikrometer. Påsen kommer tillhandahållas handlare inom detaljhandeln och förses med de olika handlarnas logotype. Påsen har testats och godkänts av Research Institute of Sweden (RISE) som en flergångsbärkasse vilken enligt certifieringen kommer att hålla för minst 50 användningar. Påsen kommer att marknadsföras som en plastbärkasse för varaktigt bruk. Bolaget har gett in några exemplar av påsen.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om påsen är skattepliktig enligt lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, LSP.

Bolaget anser att frågan bör besvaras nekande av följande skäl. Påsen är betydligt tjockare än en plastkasse av engångskaraktär. Den är avsedd för varaktigt bruk och syftet är att konsumenten ska kunna använda den flera gånger och under längre tid. Den kommer att ha en särskild märkning som visar konsumenten att den är avsedd för varaktigt bruk.

Skatteverket anser att påsen är skattepliktig enligt LSP. Påsen har en utformning, storlek och material som i allt väsentligt överensstämmer med sådana bärkassar som typiskt sett används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära varor. Att påsen är tjockare saknar självständig betydelse eftersom samtliga plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk, oavsett tjocklek, omfattas av punktskatten.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 2 § LSP avses med plastbärkasse en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Med bärkasse avses en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

Skatt ska enligt 3 § LSP betalas med tre kronor per plastbärkasse. Om plastbärkassen har en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter ska dock skatt betalas med 30 öre per plastbärkasse.

Det framgår av förarbetena till LSP att bedömningen om en påse träffas av definitionen i första hand får avgöras utifrån en objektiv bedömning av om påsen är av sådant slag som typiskt sett används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna bära eller packa varor. Det saknar relevans hur påsen i det enskilda fallet rent faktiskt kommer att användas i ett senare skede. Vid bedömningen är påsens faktiska egenskaper (t.ex. material, storlek och utformning) av central betydelse. Även andra omständigheter som hänför sig till påsen, t.ex. hur den har paketerats eller marknadsförts, kan beaktas. En aktörs subjektiva rekvisit vid tillverkningen eller importen, exempelvis att använda påsen i den egna e-handelsverksamheten, ska dock inte tillmätas någon betydelse. Förekomsten av handtag eller näringsidkares logotyp är exempel på omständigheter som normalt talar för att påsen är avsedd att tillhandahållas konsumenter inom detaljhandeln för att de ska kunna packa och bära varor. Som exempel på påsar som inte träffas av definitionen kan nämnas s.k. avfallspåsar och fryspåsar som förpackats på ett sådant sätt och har en sådan utformning att det är tydligt att avsikten är att de ska säljas paketerade till slutkonsument. Undantaget för påsar som är avsedda för varaktigt bruk omfattar påsar som är av sådant slag att de typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som de utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av påsens konstruktion och materialval (prop. 2019/20:47 s. 50).

Skatterättsnämndens bedömning

Den påse av plast som är föremål för Bolagets fråga har testats av RISE och håller enligt testet för ca 50 användningar, något som Skatterättsnämnden inte ifrågasätter.

För att en påse som i mer än försumbar omfattning består av plast inte ska betraktas som bärkasse och träffas av här aktuell skatt krävs bland annat att den är avsedd för varaktigt bruk. Som nämnden uppfattar definitionen i LSP ska en objektiv bedömning göras av både om påsen är av sådant slag som typiskt sett används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa eller bära varor och om påsen är av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger av konsumenten för samma ändamål som den utformades för. Avgörande vid bedömningen ska vara påsens faktiska egenskaper såsom konstruktion, storlek, utformning och materialval m.m. Hur påsen i det enskilda fallet kommer att användas i ett senare skede saknar relevans.

Bolagets påse har handtag och kommer att förses med respektive detaljhandlares logotyp. Även om plasten i Bolagets påse är lite kraftigare, är påsen till storlek, utformning samt material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor, men enligt nämndens mening inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger. Skatterättsnämnden anser mot denna bakgrund att påsen är en sådan plastbärkasse som omfattas av skatteplikt enligt 3 § jämförd med 2 § LSP.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored (skiljaktig), Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson (skiljaktig) och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Skiljaktig mening

Jeanette Fored och Anna Sandberg Nilsson är skiljaktiga och anför följande.

Till skillnad från majoriteten anser vi att den aktuella plastbärkassen inte omfattas av skatteplikt.

Enligt 2 § LSP avses med plastbärkasse en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Med bärkasse avses en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

I förarbetena till LSP (prop. 2019/20:47) anges följande. ”Bärkassar avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas inte av punktskatten.” (s. 26). Undantaget för bärkassar som är avsedda för varaktigt bruk omfattar bärkassar som är av sådant slag att de typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som de utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av bärkassens konstruktion och materialval (s. 50).

Den aktuella bärkassen är betydligt tjockare än en bärkasse av engångskaraktär. Den aktuella bärkassen är testad hos RISE vad gäller bl.a. hållbarhet och egenskaper som gör att den anses som varaktig. Den aktuella bärkassen är godkänd av RISE och kommer enligt certifieringen att hålla för minst 50 användningar.

Den aktuella bärkassen är, enligt vår uppfattning, en flergångskasse avsedd för varaktigt bruk och omfattas därför inte av skatteplikt.

Senaste förhandsbesked inom Skatt på plastbärkassar

Visa alla
Till toppen