Skatt på plastbärkassar

Fråga om en kasse är avsedd för varaktigt bruk och av den anledningen inte omfattas av skatteplikt.

Diarienummer
24-20/I
Meddelandedatum
2020-12-17
Lagrum
  • 2 § lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2021-05-10
Mål nr
178-21

Förhandsbesked

Den omfrågade påsen kan inte anses vara avsedd för varaktigt bruk.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) tillverkar och säljer biomaterial och miljöanpassade emballage. (…).

Bolaget har tagit fram en påse som är tillverkad av (…). En tidigare version av påsen har testats och godkänts av Research Institute of Sweden (RISE) som en flergångskasse vilken enligt certifieringen kommer att hålla för minst 50 användningar. Bolaget har utfört egna tester på den nu omfrågade påsen som visar att den aktuella påsen är starkare än den tidigare versionen. Påsen kommer att marknadsföras som en flergångsbärkasse för varaktigt bruk. – Bolaget har gett in utskrifter avseende de utförda testerna samt några exemplar av påsen.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om bärkassen är en så kallad flergångskasse i enlighet med lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, LSP, och därigenom undantagen punktskatten.

Bolaget anser att påsen är en flergångskasse som är avsedd för varaktigt bruk och som därmed inte omfattas av LSP. Påsen är framtagen, utvecklad och skapad i syfte att klara hög belastning under lång tid och för att uppnå kraven för en s.k. flergångskasse. Flergångskassen är av samma storlek som sådana bärkassar som typiskt sett tillhandahålls konsumenter för att packa eller bära varor, men kassen skiljer sig liksom andra icke skattepliktiga bärkassar på marknaden genom att ha en annan färg och ha en prägling i filmen. Syftet är att bärkassen ska användas flera gånger och hålla minst ett år. Priset kommer att vara (…) kronor styck, vilket i sig bidrar till att den återanvänds ett stort antal gånger.

Skatteverket anser att påsen är skattepliktig enligt LSP. Påsen har en utformning, storlek och material som i allt väsentligt överensstämmer med sådana bärkassar som typiskt sett används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära varor. Att påsen är tjockare saknar självständig betydelse eftersom samtliga plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk, oavsett tjocklek, omfattas av punktskatten. Den aktuella påsen är inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål den utformades för.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skatt ska enligt 1 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar betalas till staten för plastbärkassar.

Med plastbärkasse avses enligt 2 § en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. En bärkasse är en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatten är avsedd att omfatta sådana plastpåsar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln för att kunder ska kunna packa eller bära varor som köpts i affären. Exempel på sådana påsar är plastkassar som tillhandahålls vid kassan eller på annan plats inom ett försäljnings- eller varuutlämningsställe. Andra exempel är frukt- och fryspåsar som tillhandahålls i affären. Tanken är att samtliga plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk, oavsett tjocklek, ska omfattas av punktskatten (prop. 2019/20:47 s. 26 f.).

Plastkassar som är avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas alltså inte av punktskatten. Med avsedd för varaktigt bruk menas att syftet med plastkassen är att den ska återanvändas ett flertal gånger och användas av konsumenten under en längre tid. Materialet i en sådan kasse är starkare för att hålla längre och kan variera mellan olika typer av plastkassar. Kassen ska vara av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som den utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av kassens konstruktion och materialval (a. prop. s. 26 f. och 50).

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en plastkasse, som också var godkänd av RISE som flergångsbärkasse, inte till konstruktion och materialval på något avgörande sätt skiljde sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening var plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett skulle komma att användas ett stort antal gånger och ansågs därför inte vara avsedd för varaktigt bruk (HFD 2020 ref. 54).

Skatterättsnämnden anser att inte heller Bolagets kasse till konstruktion och materialval skiljer sig från plastkassar av engångskaraktär inom detaljhandeln och som typiskt sett inte återanvänds ett stort antal gånger. Skatterättsnämnden anser därför att kassen inte kan anses vara avsedd för varaktigt bruk.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored (skiljaktig), Christina Olsson och Anna Sandberg Nilsson (skiljaktig).

Skiljaktig mening

Jeanette Fored och Anna Sandberg Nilsson är skiljaktiga och anför följande.

Till skillnad från majoriteten anser vi att den aktuella plastbärkassen inte omfattas av skatteplikt.

Enligt 2 § LSP avses med plastbärkasse en bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Med bärkasse avses en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk.

I förarbetena till LSP (prop. 2019/20:47) anges följande. ”Bärkassar avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas inte av punktskatten.” (s. 26). Vidare anges att materialet i sådana bärkassar för varaktigt bruk ska vara starkare för att hålla längre. Exempel på material är low density polyeten (LDPE), woven polypropen, non-woven polypropen och återvunnen polyester t.ex. från PET-flaskor. ” (s. 26). Undantaget för bärkassar som är avsedda för varaktigt bruk omfattar bärkassar som är av sådant slag att de typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som de utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av bärkassens konstruktion och materialval (s. 50).

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en plastkasse, som också var godkänd som flergångsbärkasse, inte till konstruktion och materialval på något avgörande sätt skiljde sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening var den aktuella plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett skulle komma att användas ett stort antal gånger och ansågs därför inte vara avsedd för varaktigt bruk (HFD 2020 ref. 54).

Av LSP följer att flergångskassar inte omfattas av skatteplikt. Om lagstiftaren avsett att exkludera samtliga plastkassar som på något sätt ser ut som en engångskasse från att vara avsedda för varaktigt bruk, hade det reglerats i lag.

Den i ärendet aktuella bärkassen skiljer sig från plastkassar av engångskaraktär som typiskt sätt tillhandahålls inom detaljhandeln. Bärkassen är betydligt tjockare och har en annan textur än en typisk engångskasse. Bärkassen har prövats av statligt forskningsinstitut som bedömer att den kan användas för varaktigt bruk. Materialet i kassen har likheter med LDPE men anges av sökande vara starkare än LDPE och kassen klarar en vikt om (…) kg. Bärkassen kommer att kosta (…) kr per styck för en handlare inom detaljhandeln. Detta pris kan jämföras med soppåsar på rulle som för en konsument kostar mellan 20–75 öre per styck. Priset i sig torde medföra att den aktuella kassen används för det ändamål den är avsedd – flera gånger.

Den aktuella bärkassen är, enligt vår uppfattning, en flergångskasse avsedd för varaktigt bruk och omfattas därför inte av skatteplikt. Vid en annan bedömning frångås lagtextens utformning.

Senaste förhandsbesked inom Skatt på plastbärkassar

Visa alla
Till toppen