Kommunal fastighetsavgift

Varje studentrum i en studentkorridor och i en s.k. kollektivlägenhet har räknats som en bostadslägenhet oavsett lägenhetsstandard.

Diarienummer
66-09/D
Meddelandedatum
2009-12-28
Lagrum
  • 4 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-06-17
Mål nr
654-10

Förhandsbesked

Vart och ett av de omfrågade studentrummen i fastigheterna A och B utgör en bostadslägenhet.

Motivering

Enligt 1 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, FAvL, ska fastighetsavgift betalas för bl.a. sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som hyreshusenhet. Avgiften för hyreshusenhet beräknas enligt en huvudregel i 3 § första stycket c och andra stycket till ett visst belopp per bostadslägenhet i enheten. I 4 § definieras bostadslägenhet som en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

X har till ändamål att uppföra förvärva, äga och förvalta byggnader avsedda för bostäder åt studenter.

X vill med sina frågor få klarlagt om vissa studentbostäder, i ansökan och härefter betecknade som studentrum, i fastigheterna A och B i (...) ska anses utgöra bostadslägenheter enligt 4 § FAvL.

Frågorna omfattar dels studentrum i korridor i fastigheten A (frågorna 1 och 2), dels studentrum i en s.k. kollektivlägenhet i fastigheten B (frågorna 3-5). Hyresgästerna har egna hyreskontrakt till vart och ett av studentrummen. Av hyreskontrakten framgår bl.a. hyresobjektets nummer, typ, lägenhetsyta och att fråga är om hyra av bostad.

Studentkorridoren i fastigheten A består av tolv studentrum med beteckningarna [13-24], alla med ett rum, toalett och dusch. De har låsbar dörr. Rummen har vidare ett gemensamt kök. Hyresgästernas bostad börjar innanför korridorens ytterdörr till trapphuset. De boende ansvarar för bl.a. städning av de gemensamma utrymmena, dvs. utrymmena innanför korridorens ytterdörr.

Kollektivlägenheten i fastigheten B, som är en "vanlig lägenhet" som har anpassats till studentboende, innehåller sju studentrum. Ett av dessa består av två rum medan övriga har ett rum vardera. De kan översiktligt beskrivas enligt följande. Det med två rum [05] har kök, toalett och tvättställ medan badrum och dusch är gemensamma för alla studentrummen. För övriga sex studentrum, [01-04], som uppges bilda en enhet och [06-07] som bildar en annan enhet, är samtliga nämnda anordningar gemensamma. Studentrummen har låsbara dörrar. Hyresgästernas bostad börjar innanför korridorens/lägenhetens ytterdörr till trapphuset och de boende ansvarar för bl.a. städning av de gemensamma utrymmena.

Enligt X:s inställning kan de enskilda studentrummen inte hänföras till egna bostadslägenheter i vedertagen mening. Vid beräkningen av fastighetsavgiften bör samtliga studentrum i studentkorridoren ses som en bostadslägenhet och samtliga studentrum i kollektivlägenheten som en bostadslägenhet.

Skatteverket anser att varje rum i studentkorridoren ska räknas som en bostadslägenhet. Beträffande studentrummen i kollektivlägenheten anser Skatteverket att fråga är om tre bostadslägenheter. Studentrummet med beteckningen {05] ska räknas som en bostadslägenhet. Härutöver ska dels studentrummen med beteckningen {01—04], dels studentrummen med beteckningen [06—07] anses utgöra var sin bostadslägenhet, s.k. dubbletter (jfr Skatteverkets ställningstagande 2008-04-10, 131 55819-08/111).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av förarbetena framgår att definitionen av bostadslägenhet i 4 § FAvL överensstämmer med den som finns i lagen (2006:378) om lägenhetsregister m.fl. lagar vilka i sin tur knyter an till definitionen av bostadslägenhet i 12 kap. 1 § jordabalken (1970:994), JB, (se prop. 2007/08:27 s. 76). I förarbetena anges också att det i flerbostadshus som inrymmer s.k. studentkorridorer torde normalt varje enskilt studentrum komma att utgöra en egen bostadslägenhet.

Bestämmelserna i 12 kap. JB gäller hyra. Av definitionen i kapitlets 1 § första stycket framgår att så snart ett hus eller del av hus (dvs. en lägenhet, jfr paragrafens andra stycke) upplåts till nyttjande mot ersättning föreligger ett hyresavtal. Definitionen av bostadslägenhet som finns i tredje stycket knyter an till i vilken omfattning lägenheten upplåts för bostadsändamål. Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet.

I förevarande fall har studentrummen ifråga upplåtits som bostad enligt separata hyreskontrakt. Någon omständighet som tyder på att dessa lägenheter inte skulle uppfylla definitionen på bostadslägenhet i 12 kap. 1 § JB föreligger inte. Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att vart och ett av de omfrågade studentrummen ska anses utgöra bostadslägenhet enligt 4 § FAvL.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Kommunal fastighetsavgift

Visa alla
Till toppen