Taxering av solkraftverk

Ett solcellsbaserat kraftverk utgör vid indelning enligt fastighetstaxeringen en elproduktionsenhet. Riktvärden för en sådan enhet ska bestämmas i enlighet med de särskilda reglerna i 15 kap. fastighetstaxeringslagen. Regleringen är uttömmande och omfattar enligt sin lydelse inte den aktuella typen av solcellsbaserade kraftverk. Det innebär att något taxeringsvärde inte ska fastställas för anläggningen.

Diarienummer
93-20/D
Meddelandedatum
2021-04-07
Lagrum
  • 2 kap. 2 § och 4 kap. 5 § samt 15 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Solkraftverket utgör en elproduktionsenhet. Något taxeringsvärde ska inte fastställas för kraftverket.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB är ett dotterbolag i en koncern som är inriktad på projektutveckling, konstruktion och drift av gröna energikällor.

X AB överväger att uppföra ett solcellsbaserat kraftverk på en fastighet i Sverige. Fastigheten ägs inte av X AB men den ska, för det fall man beslutar att fortsätta med kraftverksprojektet, arrenderas av bolaget.

Kraftverket beräknas uppnå en effekt av (…) MW och kommer att användas för att producera högspänningsström för kommersiella ändamål.

Av en teknisk beskrivning av kraftverket framgår bl.a. att anläggningen som planeras ska byggas på ca (…) ha mark med ett antal moduler som ska installeras på s.k. enaxlade solspårare. Dessa ska placeras i rader i nord- sydlig riktning. Fundamenten för modulerna består av en stålprofil som drivs ner i marken till det djup som krävs för stabilitet och hållfasthet. Marken under och mellan modulerna kommer fortsatt vara bevuxet med gräs eller motsvarande. Olika sektioner av modulerna ska kopplas ihop i växelriktare och dessa sammankopplas i sektionsvisa transformatorstationer/ -skåp, som i sin tur sammankopplas i en större transformator vid överliggande nät.

Inför varje investeringsbeslut görs en noggrann kostnads- och nyttoanalys. En del av kostnadsunderlaget är de förväntade fastighetsskatterna, vilket bl.a. är beroende av hur indelning görs enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL.

Frågorna och parternas inställning

X AB vill veta om solkraftverket är en elproduktionsenhet för fastighetstaxeringsändamål i FTL:s bemärkelse (fråga 1). Om så är fallet vill bolaget veta om något taxeringsvärde ska fastställas och i så fall enligt vilken metod (fråga 2). Om solkraftverket inte är en elproduktionsenhet vill bolaget veta vilken typ av taxeringsenhet som då blir aktuell (fråga 3).

X AB anser att denna typ av kraftverk utgör en elproduktionsenhet enligt FTL men att något taxeringsvärde inte ska bestämmas och därmed kan inte heller någon fastighetsskatt tas ut.

Skatteverket har ingen annan uppfattning än bolaget.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Vad som avses med byggnad i FTL anges inte i lagtexten. Av olika förarbetsuttalanden framgår att begreppet är vidsträckt och att det utöver hus och vattenkraftverk omfattar en rad olikartade konstruktioner (se t.ex. prop. 2003/04:18 s. 19). I betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion anges vidare att enligt utredningens mening bör bl.a. solkraftverk normalt utgöra byggnad i FTL:s mening (SOU 2016:31 s. 178).

Av 1 kap. 1 § FTL framgår att vid fastighetstaxering ska beslut fattas om fastigheternas skatte- och avgiftspliktsförhållanden och indelning i taxeringsenheter.

Enligt 2 kap. 1 § gäller att byggnader ska indelas i byggnadstyper och mark i ägoslag på sätt som anges i 2–4 §§. Som kraftverksbyggnad indelas byggnad som är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström (2 §) och mark som upptas av kraftverksbyggnad ska indelas som tomtmark (4 §).

Vidare ska enligt 4 kap. 5 § taxeringsenhet omfatta byggnadstyper och ägoslag enligt någon av de kombinationer som anges i lagrummet. Till taxeringsenhetstypen elproduktionsenhet hör kraftverksbyggnad och tomtmark till kraftverksbyggnad.

Av 5 kap. 1 § framgår att taxeringsvärde ska bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet och av 7 kap. 1 § följer att värdering ska ske med utgångspunkt i olika värdefaktorer i form av egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet. För elproduktionsenheter gäller emellertid enligt 15 §, i stället för vad som i kapitlet sägs om byggnads- och markvärde, bestämmelserna om riktvärden för kraftverksbyggnad och tillhörande mark i 15 kap.

Av 15 kap. 1 § framgår vilka huvudgrupper som värderas enligt kapitlet, nämligen vattenkraftverk och värmekraftverk. Till ett vattenkraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med vattenkraft och till värmekraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med kärnkraft, kraftvärme, kondenskraft och vindkraft.

Av 24 kap. 1 § följer att utöver fastighetsägare kan också den som arrenderar en fastighet ha rätt att föra talan gällande beslut enligt FTL.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning saknas anledning att anta annat än att X AB som arrendator av den aktuella fastigheten också ska svara för eventuella skatter och avgifter med anledningen av solkraftsanläggning. De ställda frågorna avser därmed bolagets skattskyldighet eller beskattning på sätt som avses i 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Utifrån den ritning och den tekniska beskrivning som getts in i ärendet kan konstateras att fråga inte är om någon traditionell byggnad med golv, väggar och tak. Begreppet byggnad är dock ett vidare begrepp i sammanhanget och enligt Skatterättsnämndens mening saknas skäl att bedöma anläggningen som annat än en sådan byggnad som kan vara föremål för indelning enligt FTL.

Solkraftverket ska inrättas för kommersiell produktion av elektrisk starkström och den kommer därmed utgöra en kraftverksbyggnad i enlighet med vad som anges i 2 kap. 2 § och tillsammans med aktuell mark utgöra en elproduktionsenhet.

Riktvärden för en sådan enhet ska bestämmas i enlighet med de särskilda reglerna i 15 kap. och inte enligt allmänna bestämmelser i FTL. Regleringen i 15 kap. 1 § är uttömmande och omfattar enligt sin lydelse inte den typ av solcellsbaserade kraftverk som avses i ansökan. Det anförda innebär att något taxeringsvärde inte ska fastställas för anläggningen.

Med hänsyn till svaren ovan förfaller fråga 3.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Richard Hellenius, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet hr föredragits av Krister Rentrop.

Till toppen