Skattepliktig vara

Ett paket bestående av flera delar har ansetts utgöra en (1) vara som är skattepliktig i sin helhet dvs. hela produkten ingår i den skattepliktiga varans nettovikt.

Diarienummer
30-17/I
Meddelandedatum
2018-04-27
Lagrum
  • 3 § tredje stycket lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2018-12-21
Mål nr
2821-18

Förhandsbesked

Produktens [produkten] totala vikt utgör den skattepliktiga varans nettovikt enligt 3 § tredje stycket lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) importerar s.k. gateways som är förpackade i originalförpackningar. Den huvudsakliga uppgiften för en gateway är att skicka och ta emot signaler så att man kan styra och kontrollera andra artiklar så som mottagare, sensorer m.m. Via en applikation på telefon eller läsplatta kan sedan hemmet, arbetsplatsen, husvagnen m.m. fjärrstyras. Mottagarna, sensorerna m.m. importeras också i separata originalförpackningar.

En kund som vill fjärrstyra olika funktioner i sitt hem kan köpa de olika produkterna separat utefter dennes specifika behov. I syfte att underlätta för kunden tillhandahåller Bolaget även ett antal olika sampaketerade varor, s.k. [produkten]. [Produkten] innehåller en gateway samt ett antal andra artiklar som tillsammans, enligt Bolaget, utgör en bra grund för den som är intresserad och inte specifikt vet vilka artiklar som behövs. Bolagets ansökan avser [produkten] som innehåller gateway, fjärrkontroll, termo/hygrosensor, magnetsensor, ett uttag för utomhusbruk och tre stycken på/av uttag.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta hur den skattepliktiga varans nettovikt ska beräknas enligt 3 § LSKE för paketet [produkten].

Bolaget anser att [produkten] inte ska anses som en (1) vara. En gateway är visserligen en typ av motor men samtliga produkter fungerar var för sig. Mottagare och sensorer kan användas utan gateway om man i stället använder medföljande fjärrkontroll. En gateway är endast ett krav för den som vill styra via telefon eller läsplatta. Artiklarna är således inte bundna till varandra och kan inte definieras som en ”vara med tillbehör” utan utgör fristående varor som samförpackats.

Tullverket anser att varorna i form av [produkten], enligt regel 1, 3B och 6 ska klassificeras som en sats enligt KN-nr 8517 62 00 90 av följande skäl. De olika komponenterna har lagts i en detaljhandelsförpackning som sedan säljs till kund. Varan i form av [produkten] fyller ett visst behov eller används för ett speciellt göromål då det är varorna i kitet/satsen som tillsammans ger möjlighet att kontrollera hemmet genom mobiltelefon eller fjärrkontroll. Den karaktärsgivande varan i satsen är gateway-produkten vilket innebär att satsen ska klassificeras enligt kap. 85 under KN-nr 8517 62 00 90.

Skatteverket anser att paketet [produkten] är skattepliktigt i sin helhet och att skatten ska beräknas på hela satsens nettovikt eftersom produkten enligt Tullverket, vilket Skatteverket inte finner skäl att ifrågasätta, ska klassificeras som en sats som hänförs till KN-nr 8517 62 00 90.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skatt ska enligt 1 § LSKE betalas för sådan elektronik som anges i 3 §. Skatt ska enligt 3 § LSKE betalas för varor hänförliga till vissa i paragrafen uppräknade KN-nr. Vidare framgår att skatt ska betalas med antingen 8 kronor eller 120 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt beroende på vilket KN-nr varan är hänförlig till.

I prop. 2016/17:1 s. 333 anges att vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolagets fråga avser hur den skattepliktiga varans nettovikt ska beräknas vid försäljning av paketet [produkten] innehållande gateway, fjärrkontroll, termo/hygrosensor, magnetsensor samt olika uttag. Parterna är eniga om att produkten gateway är hänförlig till KN-nr 8517 62 00 90 som finns uppräknad i 3 § LSKE. De övriga produkterna är inte hänförliga till något av de i 3 § LSKE uppräknade KN-nr.

Paketet [produkten] får, enligt Skatterättsnämndens mening, mot bakgrund av vad som anförts i Tullverkets yttrande beträffande klassificeringsbestämmelserna, anses utgöra en (1) skattepliktig vara som ska klassificeras till KN-nr 8517 62 00 90. Det är produkten gateway som gör det möjligt för kunden att kunna fjärrstyra hemmet via en applikation i mobiltelefonen eller läsplattan och som därmed får anses var den karaktärsgivande varan i förpackningen. Det innebär att paketet [produkten] utgör en (1) vara som är skattepliktig i sin helhet dvs. att hela produkten ingår i den skattepliktiga varans nettovikt.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Till toppen