Utskiftning från ekonomisk förening

Aktier som utskiftats vid ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag har inte medfört utdelningsbeskattning trots att föreningens verksamhet dessförinnan avyttrats externt.

Diarienummer
78-07/D
Meddelandedatum
2007-10-11
Lagrum
  • 42 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1-3

De aktier i Nyab som skiftas ut till A från X ekonomisk förening (EF) i de situationer som avses med frågorna ska inte behandlas som utdelning. Utdelning och kapitalvinst på A:s aktier i Nyab ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Motivering

EF har ett stort antal medlemmar, varav A är en. Medlemmarna är enskilda näringsidkare utom ett mindre antal som är aktiebolag. Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ... .

EF bedriver sin ...verksamhet genom det helägda bolaget Y AB, jfr 1 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Viss ...verksamhet bedrivs också genom det av Y AB helägda Z AB.

Avsikten är att Y AB ska avyttras till en extern köpare. I samband härmed kommer EF att ombildas till ett aktiebolag. Enligt ansökan övervägs i första hand två alternativ. Det ena ska genomföras på följande sätt. EF förvärvar ett nybildat bolag, Nyab, och apporterar sedan aktierna i Y AB till det bolaget. Därefter avyttrar Nyab aktierna i Y AB, med dess dotterbolag Z AB, till den externe köparen. Slutligen likvideras EF varvid aktierna i Nyab skiftas ut till medlemmarna.

Det andra alternativet skiljer sig från det första genom att aktierna i Z AB förs över till Nyab innan aktierna i Y AB säljs externt.

För dessa båda alternativ ställs följande frågor. Omfattas A av undantaget från utdelningsbeskattning i 42 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om aktierna i Y AB avyttras i samband med ombildningen av EF (fråga 1)? Påverkas bedömningen av om aktierna i Y AB överlåts till Nyab genom en underprisöverlåtelse i stället för genom en apportemission (fråga 2)? Kommer de aktier i Nyab som skiftas ut till A att utgöra tillgångar i hans näringsverksamhet eller kommer utdelning och kapitalvinst på dem att beskattas i kapital (fråga 3)?

Parterna är överens om att undantaget från utdelningsbeskattning är tillämpligt och att utdelning och kapitalvinst på aktierna ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Frågorna 1-2

Vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut till en medlem i en svensk ekonomisk förening i samband med att föreningen upplöses behandlas enligt huvudregeln i 42 kap. 19 § IL som utdelning.

Ett undantag, som ursprungligen infördes år 1992 i 3 § 8 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, finns i 42 kap. 20 § första stycket (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 501). Enligt den bestämmelsen ska vid ombildning av en svensk ekonomisk förening till ett svenskt aktiebolag aktier i bolaget som skiftas ut till medlemmarna inte behandlas som utdelning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Av de förutsättningar som lämnats i ansökan framgår att de villkor som uppställs i 42 kap. 20 § första stycket IL är uppfyllda, dvs. EF är inte ett fåmansföretag, EF ska äga samtliga aktier i Nyab, samtliga aktier i Nyab ska skiftas ut samt vad medlemmarna får utöver aktierna i Nyab ska inte överstiga fem procent av aktiernas kvotvärde.

Den tveksamhet om bestämmelsens tillämplighet som framförs i ansökan har främst sin grund i att verksamheten ifråga ska överlåtas externt. Det framhålls att bestämmelsens övergripande syfte enligt förarbetena är att underlätta ombildningar till aktiebolag för att öka möjligheterna till kapitalanskaffning och expansion (prop. 1992/93:131 s. 33). I det sammanhanget pekas också på att diskussionen om förslagets närmare utformning förs utifrån att den överlåtna verksamheten fortsätter i aktiebolaget (a.prop. s.35 f .). Frågan huruvida det förhållandet att en överlåtelse av verksamhetens tillgångar sker genom en underprisöverlåtelse påverkar bedömningen ställs mot bakgrund av  att överföringen i det förfarande som enligt förarbetena legat till grund för utformningen av bestämmelsen ifråga görs genom en apportemisson (a. prop. s. 34).

Skatterättsnämnden gör i denna del följande bedömning

Med de förutsättningar som lämnats uppfyller ombildningen enligt båda alternativen lagtextens krav för att utskiftningen av aktierna i Nyab inte ska behandlas som utdelning från föreningen. Förarbetena kan inte heller sägas ge uttryck för att en tillämpning av bestämmelsen skulle vara utesluten i ett fall som det förevarande. Att en överlåtelse av föreningens tillgångar kan ske genom en underprisöverlåtelse i stället för genom en apportemission får vidare anses ha stöd i förarbetena (a.prop. s.34 f .). Med hänsyn härtill anser Skatterättsnämnden att 42 kap. 20 § första stycket IL är tillämplig på ombildningen.

Fråga 3

För enskilda näringsidkare hänförs avkastning på andelar i kooperativa föreningar till inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 7 § andra stycket IL). Genom den planerade ombildningen av föreningen kommer andelarna i EF att ersättas av aktier i Nyab. Enligt paragrafens första stycke följer att avkastningen på aktierna i stället sker i inkomstslaget kapital (med hänsyn till ägarspridningen aktualiseras efter ombildningen inte någon beskattning enligt 57 kap.).

Svaret på frågan ges alltså direkt av lagtext. Att regleringen i 42 kap. 20 § IL skulle medföra denna konsekvens vid beskattningen beaktades för övrigt när reglerna utarbetades (a.prop. s. 40).

Övriga frågor förfaller.

Beslutande:André, ordf., Svanberg, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande:Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen