Väsentlig anknytning

Fråga om väsentlig anknytning när fastighetskoncern (fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden uppgick till drygt 79 milj. kr) överlåtits till sökandenas myndiga döttrar.

Diarienummer
187-188-06/D
Meddelandedatum
2007-09-13
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A och B ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Danmark.

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och om han har fastighet här.

Makarna A och B, bosatta i Sverige och svenska medborgare, avser att flytta till Danmark. De har under lång tid bedrivit fastighetsförvaltning och X-rörelse genom bolag som ägts av B. Delar av verksamheten har överlåtits till utomstående. Kvarvarande fastighetsförvaltning ska före utflyttningen övertas av makarnas två myndiga döttrar. Avsikten är att överskott från överlåtelserna ska samlas i bolaget X Ltd som ska ägas av makarna till lika delar. Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning utanför Sverige. Makarna A och B avser att behålla sin fritidsfastighet D i E kommun. Övriga fritidsfastigheter samt permanentbostaden ska säljas till utomstående. Ett alternativ är att en av fritidsfastigheterna säljs till döttrarna.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Av i ärendet lämnade uppgifter framgår att A och B vid tidpunkten för utflyttningen till Danmark inte kommer att vare sig bedriva näringsverksamhet i Sverige eller vara ekonomiskt engagerade här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger dem ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Inte heller en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter bör enligt nämndens bedömning leda till att de ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Förhandsbeskedet bör begränsas till att avse omständigheter som inträffar före utgången av år 2010.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Ståhl
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen