Etableringsfrihet

Reglerna om etableringsfrihet i EG-fördraget har inte ansetts hindra Sverige från att vid beskattningen (avdrag för underskott respektive rätt till avräkning för
utländsk skatt) behandla ett svenskt moderbolags etablering i utlandet genom en utländsk filial annorlunda än samma etablering genom ett dotterbolag.

Diarienummer
100-06/D
Meddelandedatum
2007-04-10
Lagrum
  • Romfördraget
  • EU-fördraget
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2007-11-16
Mål nr
2979-07

Förhandsbesked

Gemenskapsrätten hindrar inte att X AB (Bolaget) vid tillämpning av lagen (1986:468) om avräk­ning av utländsk skatt (avräknings­lagen) respektive inkomstskat­telagen (1999:1229) vägras nedsättning av svensk skatt genom avräkning av den utländska skatt som betalas av Bolagets dotterbolag i Luxemburg eller som huvudregel vägras avdrag för
dotter­bolagets underskott.

Motivering

Bolaget planerar en etablering i Luxemburg. På grund av att bolagsskattesatsen är högre där än i Sverige är det – när det gäller möjligheterna till avräkning av utländsk skatt enligt avräkningslagen – fördelaktigare att en etablering sker genom en filial i stället för genom ett lux­emburgskt dotterbolag. Filialformen är även fördelakti­gare om etableringen visar underskott.

Bolaget anför att det sämre utfallet av en dotterbolags­etablering inte är förenligt med EG-rätten, särskilt artiklarna 43 och 56 i EG-fördraget (EG), och önskar för­handsbesked med detta innehåll. Skatteverket är av mot­satt uppfattning.

Nämnden gör följande bedömning

Artiklarna 43 och 48 EG kan inte anses kräva att olika etableringsformer i annat
medlemsland vid inkomstbeskatt­ning behandlas lika i det land varifrån
etableringen sker (jfr t.ex. EG-domstolens dom i mål nr C-446/03, Marks &
Spencer, REG 2005 s. I-10837, punkterna 52 och 59). Den omständigheten att
Bolaget inte medges avräkning av det utländska dotterbolagets skatt kan därför
inte anses utgöra en inskränkning av etablerings­friheten. Motsva­rande gäller,
utom i undantagsfall, beträffande förbud för avdrag avseende dotterbolagets
underskott.

Bolaget har begärt att de nationella bestämmelserna skall prövas också mot reglerna om
fria kapitalrörelser i artiklarna 56–60 EG. Även om en etablering av det
utländska dotterbolaget är en kapitalrörelse i fördragets mening så är denna en
följd av utnyttjandet av etable­ringsfriheten. Därmed saknas skäl att pröva
lagstift­ningen självständigt med beaktande av de åberopade artik­larna (jfr
EG-domstolens dom den 12 september 2006 i mål nr C-196/04, Cadbury Schweppes
och Cadbury Schweppes Overseas, punkten 33).

I den mån ansökan inte kan anses besvarad avvisas den.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen