Underprisöverlåtelse

Överlåtelse av fastighet har ansetts uppfylla villkoret att avse en verksamhetsgren.

Diarienummer
114-07/D
Meddelandedatum
2008-01-08
Lagrum
  • 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Villkoret för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllt.

Motivering

Sökandebolagen, som ingår i en koncern med Z AB som moderbolag, äger var sin fastighet med terminalbyggnader. Byggnaderna hyrs ut för användning bl.a. som lager och i godsdistribution. Avsikten är fastigheterna ska till underpris överlåtas till ett eller två nybildade bolag ägda av Z AB eller annat bolag inom koncernen. Den av X AB ägda fastigheten har beteckningen ... och den av Y AB ägda fastigheten ... . Frågan i ärendet är om respektive fastighetsöverlåtelse uppfyller villkoret i 23 kap. 17 § IL. Det villkoret är uppfyllt om en överlåtelse avser en verksamhetsgren. Frågan ställs mot bakgrund av att koncernbidragsrätt inte kommer att gälla för respektive sökandebolag och förvärvare under överlåtelseåret. Överlåtelsen av fastigheten ... kan komma att ske genom fastighetsreglering.

Skatteverket anser att respektive fastighet utgör en verksamhetsgren.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Förvaltning av fastighet är inte undantagen från definitionen av rörelse och en fastighet kan således bilda en verksamhetsgren. Mot bakgrund av vad som i ärendet framgår om fastigheterna och deras användning får de med avseende på respektive överlåtelse anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således  uppfyllt.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen