Verksamhetsavyttring, bolagisering av norsk filial

Omedelbar beskattning av en överlåtelse av en norsk filials verksamhet till ett norskt bolag har ansetts strida mot EES-avtalet och EUF-fördraget.

Diarienummer
55-14/D
Meddelandedatum
2015-03-03
Lagrum
  • 22 kap. 5 och 7 §§ samt 38 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Artiklarna 49 och 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • Artiklarna 31 och 34 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2015-11-02
Mål nr
1729-15

Förhandsbesked

Fråga 1

X AB (X) ska beskattas för ett belopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärde och skattemässigt värde på filialens inkomstbeskattade tillgångar.

Fråga 2

En tillämpning av artiklarna 31 och 34 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) samt artiklarna 49 och 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) leder till att bolaget inte ska beskattas omedelbart.

Motivering

Bakgrund

X (…) bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Företaget överväger att bolagisera sin norska verksamhet som hittills bedrivits genom en filial. Det ska gå till så att filialens samtliga tillgångar och skulder överlåts till ett norskt bolag (AS) vid en apportemission. Ur ett norskt perspektiv kan överlåtelsen ske utan omedelbar beskattning.

(…)

X undrar (…) om överlåtelsen till AS enligt svenska regler medför att bolaget ska beskattas för ett belopp motsvarande skillnaden mellan de ifrågavarande tillgångarnas marknadsvärde och skattemässiga värde (fråga 1).

Om svaret är jakande vill X veta om en sådan beskattning är förenlig med EES-avtalet (fråga 2).

Parterna är ense om att beskattning ska ske med stöd av intern rätt men att en sådan beskattning inte är förenlig med EES-avtalet.

Skatterättsnämndens bedömning

I 22 kap. [inkomstskattelagen (1999:1229)] finns bestämmelser om uttag ur näringsverksamhet. Enligt 5 § räknas som uttag bl.a. att skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör. I 7 § sägs att uttag av en tillgång ska behandlas som om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet dvs. uttagsbeskattning.

I 38 kap. finns emellertid bestämmelser om verksamhetsavyttringar som medger undantag från omedelbar beskattning på vissa villkor. Enligt kapitlets 6 och 7 §§ krävs att transaktionen företas mellan skattesubjekt som är skattskyldiga i Sverige för den överlåtna verksamheten. Eftersom AS inte kommer att vara skattskyldigt i Sverige är villkoret i 7 § inte uppfyllt.

Om villkoret i 7 § inte uppfylls ges i 19 § möjligheter för det bolag som uttagsbeskattas att få s.k. fiktiv avräkning av utländsk skatt på sätt som föreskrivs i 37 kap. 30 §. I detta fall kan emellertid 19 § inte tillämpas eftersom AS inte hör hemma i en EU-medlemsstat.

Det anförda innebär att X ska uttagsbeskattas utan möjligheter till fiktiv avräkning vid en överlåtelse av de aktuella tillgångarna i den norska filialen till AS.

Av praxis framgår att en sådan beskattning inte har ansetts förenlig med EES- och EU-rätten och att beskattning får ske först när det förvärvande bolaget avyttrar de övertagna tillgångarna (jfr RÅ 2010 ref. 92 och RÅ 2008 ref. 30, se även Finansdepartementets promemoria den 27 februari 2015, dnr Fi2015/1141, om utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag).

Frågorna ska besvaras i enlighet med det anförda.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen