Väsentlig anknytning, utflyttning

Indirekt ägande i en industrifastighet och två bostadsrätter har inte ansetts medföra väsentligt anknytning till Sverige.

Diarienummer
112-15/D
Meddelandedatum
2016-07-06
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska inte anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A avser att tillsammans med hustrun B och deras två minderåriga barn flytta till [utlandet] under 2016. Han är både svensk och [utländsk] medborgare och har en stor del av sin släkt i [utlandet]. A har tidigare bott där under sammanlagt sex år, senast tillsammans med familjen under större delen av 2013–2015.

I samband med flytten ska han avyttra den nuvarande permanentbostaden, en bostadsrätt i Stockholm. Därefter kommer anknytningen till Sverige att ha följande inslag.

En fritidsfastighet (…), som sedan 2012 ägs tillsammans med hustrun.

Hälften av aktierna i X AB. Resterande aktier ägs av A:s far. X AB bedriver ingen annan verksamhet än att äga samtliga aktier i Z AB.

Z AB:s verksamhet består av förvaltning av kapital från försäljning till utomstående part av [ett rörelsedrivande dotterbolag]. Härutöver äger Z AB samtliga aktier i Å AB vars enda verksamhet består av innehav av en bostadsrätt (…) i Stockholm.

A äger också hälften av aktierna i Ä AB. Resterande aktier ägs av hustrun. Ä AB innehar dels en bostadsrätt (…) i Stockholm, dels samtliga aktier i Ö AB men bedriver därutöver ingen verksamhet.

Ö AB:s enda verksamhet består av innehav av industrifastigheten (…).

Bostadsrätten (…) förvärvades under 2014 och har ett uppskattat marknadsvärde på 3,4 Mkr. Marknadsvärdet på bostadsrätten (…), som förvärvades under 2012, uppgår till 2,5 Mkr. Båda bostadsrätterna förvärvades i investeringssyfte och ska hyras ut på långtidskontrakt med avtalstid på minst ett år. Uthyrningen hanteras via extern förmedling som sköter kontraktsskrivning m.m.

Industrifastigheten består av en industrienhet med taxeringsvärde på 1 171 000 kr och en hyreshusenhet med ett taxeringsvärde på 2 175 000 kr. Fastigheten är uthyrd till (…) på ”rullande” tvåårskontrakt. Ekonomisk och teknisk förvaltning köps in av extern förvaltare vid behov.

Årsomsättningen i Å AB, Ä AB och Ö AB uppgår sammanlagt till drygt 1,3 Mkr.

Efter flytten kommer A även att vara styrelseledamot i Z AB, Ä AB och Ö AB, samt styrelsesuppleant i X AB.

A räknar med att vistats i Sverige i samband med semester och annan ledighet under högst 100 dagar per år.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han efter flytten till [utlandet] ska anses som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Han anser att frågan ska besvaras nekande. Skatteverket är av samma uppfattning.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig här.

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska enligt 7 § första stycket en rad anknytningsfaktorer beaktas. Sådana omständigheter är bl.a. om personen är svensk medborgare, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller om han har fastighet här.

De i ansökan redovisade omständigheterna innebär inte att A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige (jfr RÅ 1989 ref. 18 och RÅ 1989 ref. 103).

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Christina Eng, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Håkan Gustavsson.

I den slutliga handläggningen har även Marcus Andersson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen