Gåva av fastighet

Överlåtelse av fastigheter till ett bolag som till 50 procent ägs av en anställd har mot bakgrund av relationen mellan överlåtaren och den anställde inkomstskattemässigt ansetts som gåva.

Diarienummer
115-15/D
Meddelandedatum
2016-05-24
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Överlåtelsen av fastigheterna medför inte någon inkomstbeskattning för vare sig A eller B.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger [antal] hyresfastigheter i [stad]. Fastigheternas marknadsvärde anges till ca 44 miljoner kr, det skattemässiga värdet ca 16 miljoner kr och taxeringsvärdet för 2015 ca 33 miljoner kr. Fastigheterna är kapitaltillgångar. I den enskilda näringsverksamheten ingår förutom förvaltningen av fastigheterna även en [mindre verksamhet inom transportbranschen].

B anställdes 2003 för att arbeta med fastighetsförvaltningen och har numera en verkställande position i näringsverksamheten. […]. Hans lön har under hela anställningen varit marknadsmässig.

Under 2004 bildade A och B fastighetsbolaget X AB som de äger med hälften vardera.

X AB förvaltar [antal] hyresfastigheter i [stad]. Aktierna i X AB är kvalificerade andelar för både A och B. De har inte tagit ut någon lön sedan bolaget bildades utan överskottet har i stället investerats i verksamheten. 

A är ogift och har inga egna barn. B:s föräldrar är avlidna. Under åren har en nära vänskap utvecklats mellan de båda och A ser B som sin son. A:s önskan är att B en dag ska ta över hela bolaget. I testamente har A förordnat att B ska ärva all hans egendom.

I syfte att påbörja generationsskiftet överväger nu sökandena att genomföra följande transaktioner.

  1. A och B bildar eller förvärvar ett nytt aktiebolag (Holding) som de äger med hälften vardera.
  2. Holding bildar tre nya dotterbolag.
  3. A överlåter sedan sina hyresfastigheter till dotterbolagen där ett av dotterbolagen kommer att äga [antal] fastigheter och de övriga bolagen en fastighet vardera. Överlåtelsen görs mot en ersättning som understiger fastigheternas taxeringsvärde för överlåtelseåret men överstiger deras skattemässiga värde.

Frågorna och parternas inställning

A och B vill veta om överlåtelsen av fastigheterna till de nybildade dotterbolagen utlöser några skattekonsekvenser i form av kapitalvinstbeskattning för A (fråga 1) eller tjänstebeskattning för B (fråga 2).

De anser att överlåtelsen utgör en gåva som inte ska inkomstbeskattas. Även Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att förvärv genom gåva är skattefritt.

Överlåtelse av fastighet till bolag som ägs av närstående har i praxis behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen om ersättningen understiger taxeringsvärdet och överlåtelsen innehåller ett tillräckligt gåvomoment. Vid överlåtelse till bolag där 40 procent ägs av närstående till överlåtaren har gåvomomentet ansetts tillräckligt betydande(se t.ex. RÅ 2001 ref. 2 och HFD 2015 ref. 48 II).

Av praxis framgår dock att inkomstbeskattning kan ske när gåvotagaren är anställd av givaren eller det annars kan antas att gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation. När det funnits grund för att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en arbetsprestation har inkomstbeskattning däremot underlåtits (se RÅ 1989 ref. 21, RÅ 1998 not. 91 och RÅ 2001 ref. 10).

Vid överlåtelser av kapitaltillgångar till aktiebolag som överlåtaren eller närstående är delägare i kan det komma ifråga att tillämpa bestämmelserna i 53 kap. IL. Av lämnade förutsättningar följer att bestämmelserna inte är tillämpliga i detta fall eftersom ersättningen överstiger fastigheternas skattemässiga värde (jfr kapitlets 2 och 4 §§).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Frågan i ärendet är om A:s överlåtelse av de [antal] hyresfastigheterna till aktiebolag, som indirekt och till lika delar ägs av honom och B, ska behandlas som en gåva i inkomstskattehänseende.

Av lämnade uppgifter framgår enligt Skatterättsnämndens uppfattning att överlåtelsen ska genomföras som ett första steg i ett generationsskifte som i allt väsentligt får anses ha sin grund i A och B:s nära relation. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär och någon inkomstbeskattning ska därför inte ske.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Marie Jönsson, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Maria Doeser deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen