Inventarier eller byggnad

Fråga om s.k. villavagnar inkomstskatterättsligt utgör inventarier eller byggnad.

Diarienummer
60-16/D
Meddelandedatum
2017-07-07
Lagrum
  • 18 kap. 1 § och 19 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2018-02-20
Mål nr
4304-17

Förhandsbesked

Villavagnarna utgör byggnad.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB tillhandahåller tillfälliga boenden på flera orter i Sverige. För att råda bot på den bostadsbrist som finns har bolaget beslutat att boende även ska tillhandahållas genom s.k. villavagnar som man förvärvat och ställt upp på en fastighet utanför [Y kommun] som bolaget äger.

Villavagnarna utgörs av en stål- och träkonstruktion med inner- och ytterväggar. Konstruktionen vilar på ett chassi med två hjulpar och kan med hjälp av lastbil eller traktor transporteras med den dragkrok som är monterad på vagnen. Boytan uppgår till ca 35 kvm och respektive villavagn är utrustad med kök, toalett och dusch. De värms upp via elradiatorer och är anslutna till kommunalt vatten och avlopp genom kopplingar som finns under vagnarna.

X AB har sökt och av [Y kommuns] miljö- och byggnadsnämnd vid sammanträde (…) beviljats ett bygglov för uppställning av [n] stycken villavagnar på den aktuella fastigheten. Bygglovet är i enlighet med 9 kap. 33 § plan och bygglagen (2010:900) tidsbegränsat till och med (…). I sammanträdesprotokoll till nämndens beslut anges bl.a. att tidsbegränsningen är ett sätt att möta en akut situation och att förlängt tidsbegränsat lov inte bör ges vid lovtidens utgång.

Frågan och parternas inställning

X AB vill veta om villavagnarna inkomstskattemässigt ska anses utgöra inventarier eller byggnad.

Bolaget anser att i avsaknad av definition av begreppet byggnad i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, måste vägledning hämtas från fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och från jordabalken (1970:994), JB. Eftersom villavagnarna utifrån det tillfälliga bygglovet inte kan anses vara avsedda för stadigvarande bruk kan de inte klassificeras som sådana byggnader som utgör fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB och de kan därmed inte heller utgöra byggnad enligt IL.

Skatteverket har en motsatt uppfattning och menar att villavagnarna är att anse som byggnad. De vagnar som omfattas av ansökan om förhandsbesked är fastighetstaxeringsmässigt tillfälliga byggnader. Att fastighetstaxering då inte sker har emellertid inte någon betydelse för inkomstbeskattningen.

Skälen för avgörandet

Inledningsvis kan konstateras att det varken i 18 kap. eller i 19 kap. IL finns någon definition av begreppen inventarier eller byggnad. Inte heller i 2 kap., som innehåller definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i IL, finns något närmare angivet om vad som avses med inventarier och byggnad.

Begreppet byggnad används även inom fastighetstaxeringens område och i JB men inte heller där ges någon närmare definition eller förklaring.

I 2 kap. 1 § JB anges att till fastighet hör bl.a. byggnader som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. I Skatteverkets allmänna råd gällande fastighetstaxering (SKV A 2016:16) anges bl.a. att med byggnad avsedd för stadigvarande bruk bör avses en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten i minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten i minst fem år. Vidare anges att undantagsvis kan en byggnad betraktas som inte avsedd för stadigvarande bruk (tillfällig byggnad) om det är uppenbart att den kommer tas bort inom de närmaste åren.

Bedömningen vid fastighetstaxeringen är dock inte avgörande för hur en konstruktion ska klassificeras inkomstskattemässigt. Av 19 kap. 21 § IL framgår exempelvis att en konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen ändå kan hänföras till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap.

Av betydelse för frågeställningen i detta ärende är vidare 19 kap. 6 § som anger att om en byggnad är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart. Stadgandet kan enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte ge stöd för annat än att avsikten med hur länge en konstruktion ska användas inte påverkar klassificeringen av om ett objekt utgör inventarier eller byggnad, utan endast på vilket sätt avskrivning ska ske.

Enligt vad som upplysts om de aktuella villavagnarnas konstruktion och användning som bostad bör dessa typiskt sett kunna utgöra byggnader. Den omständigheten att endast ett tillfälligt bygglov om ca tre år för uppställningen av villavagnarna har meddelats förändrar enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte den bedömningen. Villavagnarna utgör därmed byggnad.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Marie Jönsson, Peter Kristiansson (skiljaktig mening), Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Marcus Andersson deltagit.

 

Skiljaktig mening

Peter Kristiansson är skiljaktig och anför följande.

En villavagn är till sin konstruktion och användning inte avsedd att ställas upp på en specifik fastighet för stadigvarande bruk. Utgångspunkten bör således vara att en villavagn inte är att betrakta som en byggnad för stadigvarande bruk. När villavagnen är avsedd att användas på en och samma fastighet under en längre period kan vagnen emellertid vara att betrakta som en byggnad för stadigvarande bruk. Med byggnad avsedd för stadigvarande bruk bör avses en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten i minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten i minst fem år. Att tillämpa denna princip innebär en förutsebarhet och framför allt en enhetlig tillämpning oavsett om det är fråga om inkomstbeskattning eller fastighetstaxering.

De aktuella villavagnarna ska enligt beviljat bygglov ställas upp på en specifik fastighet i högst tre år. Det är enligt min mening inte en tillräcklig lång tid för att villavagnarna ska anses som byggnader. Enligt min mening borde den ställda frågan besvaras med att villavagnarna utgör inventarier.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen