Näringsbetingade andelar

Ett bolags innehav om ca 0,5 procent av aktierna i ett annat bolag har med hänsyn till de affärsmässiga relationer som förekommit mellan bolagen ansetts som ett näringsbetingat aktieinnehav.

Diarienummer
184-06/D
Meddelandedatum
2007-10-31
Lagrum
  • 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2008-10-10
Mål nr
6808-08

Förhandsbesked

En kapitalvinst vid avyttring av aktierna i Z AB (Z) ska inte tas upp till beskattning.

Motivering

X Kraftaktiebolag (bolaget) ägs i sin helhet av Y kommun. Bolaget äger marknadsnoterade aktier i Z motsvarande 0,56 procent av kapitalet.

Inför en planerad avyttring av aktierna vill bolaget få klarlagt om den kapitalvinst som förväntas uppkomma är skattefri enligt 25 a kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). Frågan gäller närmare bestämt om aktierna är näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 14 § första stycket 3 samma lag, den s.k. utredningsregeln.

Det krav som uppställs i sistnämnda bestämmelse är att innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Av handlingarna framgår bl.a. följande. Bolaget förvärvade aktierna under åren 2001 och 2004. Huvuddelen förvärvades år 2001 som ett bidrag till en rekonstruktion av Z med hänsyn till det omfattande samarbete som redan då fanns mellan företagen. Bolaget är huvudleverantör av el till Z sedan ca 20 år tillbaka. För närvarande gäller ett 10-årigt elleveransavtal. Elförsäljningen till Z uppgick under år 2006 till drygt ... miljoner kr och motsvarade volymmässigt mer än ... procent av bolagets totala elförsäljning. Sett i förhållande till bolagets hela nettoomsättning svarade intäkterna från Z för ca ... procent. Företagen har även samarbete i andra avseenden. Bl. a. finns ett avtal om att ta tillvara spillvärme från verksamhet som Z bedriver för leverans till det kommunala fjärrvärmenätet samt ett projekt att för framtiden bättre återvinna den ånga och spillvärme som alstras vid pågående processer i verksamheten.

Skatterättsnämnden, som utgår från att aktierna ifråga är kapitaltillgångar, gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som upplysts om de affärsmässiga relationerna mellan företagen finner nämnden att bolagets aktier i Z utgör näringsbetingade andelar. En kapitalvinst vid en försäljning av aktierna ska därmed inte tas upp.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth (skiljaktig), Påhlsson, Sjökvist (skiljaktig), Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds 

Skiljaktig mening

Gäverth och Sjökvist är skiljaktiga och anför följande.

I ansökan uppges att bolaget förvärvade aktierna i Z i syfte att bidra till en rekonstruktion av Z. Av ansökan framgår dock inte varför bolaget numera planerar att sälja aktierna. I denna del framgår endast att aktierna har stigit kraftigt i värde. Vi utgår från att försäljningen sker av rent affärsmässiga skäl.

De redovisade avtal om leverans av el, tillvaratagande av spillvärme etc. som bolaget slutit med Z är, såvitt kan bedömas, ordinära affärsmässiga avtal mellan fristående parter. Mot bakgrund av den praxis som finns på området, bl.a. RÅ 1968 Fi not. 2036, RÅ 1969 ref. 1, RÅ 1970 ref. 52, RÅ 1971 Fi not. 160, RÅ 1972 Fi not. 940 och RÅ 2005 ref. 48 (se dock häremot RÅ 1979 Aa 122), är vår bedömning att enbart de redovisade avtalen inte räcker för att klassificera bolagets andelsinnehav om endast 0,56 % som näringsbetingat. Att företagen har ekonomiskt samarbete även i andra sammanhang förändrar inte denna bedömning.

Mot bakgrund av vad vi funnit beträffande åberopade avtal och samarbete mellan bolaget och Z och då vi inte kunnat utläsa annat än att den planerade försäljningen torde ske av rent affärsmässiga skäl — vilket i sig talar emot att innehavet numera betingas av bolagets rörelse — finner vi att ansökan inte ger stöd för bedömningen att aktierna är näringsbetingade.

En kapitalvinst vid avyttring av aktierna skall enligt vår mening tas upp till beskattning. 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen