Väsentlig anknytning - återbosättning

Make har genom övriga familjemedlemmars återbosättning i Sverige fått väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
41-08/D
Meddelandedatum
2008-06-30
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (SFS 1993:1301)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-05-27
Mål nr
5043-08

Förhandsbesked

A ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att han får väsentlig anknytning hit vid familjens återbosättning i landet (fråga 1). Svaret förändras inte om A:s  hustru står som ensam ägare till fastigheten (fråga 2).

Beslut

Fråga 3 avvisas. 

Motivering

A är rysk medborgare och bosatt i Ryssland. Han har sedan början av 1990-talet omväxlande varit bosatt där och i Sverige. Under åren 1991-1994 var han bosatt i Sverige. År 1997 gifte han sig med en svensk medborgare. Hon flyttade tillbaka till Sverige från Ryssland år 1998 i samband med att parets första barn föddes. Under åren 1998-2001 pendlade familjen mellan den gemensamma bostaden i Ryssland och bostaden i Sverige. År 2001 flyttade A till Sverige. Han återvände till Ryssland år 2003 för att påbörja sin nuvarande anställning där. Familjen flyttade efter år 2004. Under år 2007 återvände familjen till Sverige och bosatte sig i en nyförvärvad permanentbostad. De två bostadsfastigheter i Sverige som makarna innehaft sedan tidigare såldes under åren 2006 och 2007.

A vill veta om han med anledning av familjens återbosättning i Sverige får väsentlig anknytning hit och därmed blir obegränsat skattskyldig här (fråga 1). Han vill vidare veta om svaret på fråga 1 förändras om hustrun står som ensam ägare till fastigheten (fråga 2). Om svaret på fråga 1 är jakande vill han även ha besked om var han ska anses ha hemvist vid tillämpningen av skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Förhandsbeskedet

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) en rad anknytningsfaktorer beaktas bl.a. om han har familj här och om han har fastighet här.

Med hänsyn vad som upplysts i ärendet finner Skatterättsnämnden att A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Den omständigheten att han överlåter sin andel av bostadsfastigheten till sin hustru föranleder ingen annan bedömning. Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt häri.

Beslutet

I skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (SFS 1993:1301) regleras frågan om hemvist i artikel 4. I den mån A också är skattskyldig i Ryssland enligt rysk lagstiftning ska hemvistfrågan avgöras enligt punkt 2 i artikeln. I denna punkt anges de olika kriterier som i tur och ordning ska tjäna till ledning vid bedömningen — bostad, personliga och ekonomiska förbindelser (centrum för levnadsintressena), stadigvarande vistelse och medborgarskap.

Såvitt framgår av handlingarna har makarna under den aktuella tiden både i Sverige och Ryssland haft en bostad som stadigvarande stått till deras förfogande.

För att utröna med vilken av staterna en persons  personliga och ekonomiska förbindelser är starkast krävs normalt ett omfattande underlag (jfr kommentaren till artikel 4 punkt 2 i OECD:s modellavtal). En prövning av sådana omständigheter kan oftast göras först i efterhand vid den ordinarie taxeringen.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning föreligger inte tillräckliga uppgifter i ärendet för att bedöma om A:s personliga och ekonomiska förbindelser är starkast med Sverige eller Ryssland. Något förhandsbesked bör därför inte lämnas vad gäller tillämpningen av skatteavtalet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Kjell 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen