Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet

Delägares aktier i fåmansföretag har ansetts kvalificerade som samma eller likartad verksamhet genom att bolaget bedriver kapitalförvaltning (diskretionärt) med medel som härrör från delägarens verksamhet som bedrivs i andra bolag.

Diarienummer
112-08/D
Meddelandedatum
2009-02-23
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-01-26
Mål nr
1626-09

Förhandsbesked

Fråga 3 (alternativ 1) och fråga 7 (alternativ 2)

Såväl aktierna i X AB i alternativ 1 som i Nyab i alternativ 2 är kvalificerade andelar.

Motivering

A äger X AB med dotterbolaget Y AB. Den verksamhet som bedrivs i Y AB består av konsultverksamhet samt förvaltning av de i konsultverksamheten genererade vinstmedlen. A önskar avskilja likvida medel i Y AB för separat förvaltning. Konsultverksamheten ska fortgå i Y AB som tidigare. Två alternativ för förändringen övervägs. Det ena innebär att en utdelning görs från Y AB till X AB varefter X AB överlåter aktierna i Y AB till underpris till Nyab, som också ska ägas av A (alternativ 1). Enligt det andra alternativet avyttrar X AB en viss andel av aktierna i Y AB till Nyab likaså till underpris. Därefter löses de av Nyab ägda aktierna i Y AB in till marknadspris (alternativ 2). Överförda likvida medel ska förvaltas diskretionärt genom en extern förvaltare. A är enligt förutsättningarna verksam i betydande omfattning i Y AB.

Som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan tar den i första hand sikte på att få klarlagt om aktierna i X AB, alternativt Nyab, är kvalificerade på grund av att bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB (frågorna 3 och 7).

En utgångspunkt för ansökan är att prövningen ska göras med bortseende från att A:s aktier i de aktuella bolagen enligt båda alternativen är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, under den tidsperiod som framgår av bestämmelsen till följd av att bolagen i fråga ägt Y AB helt eller delvis.

Skatteverket anser att aktierna inte är kvalificerade andelar, dock förutsatt att A inte själv sköter kapitalförvaltningen i bolagen.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Frågorna 3 och 7

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28).

Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan jämförelsen utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget. Lagtexten innehåller inte någon begränsning i detta avseende. Att en jämförelse kan avse båda fallen är vidare i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt att undgå de särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .; jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II).

Frågan är om X AB, alternativt Nyab, och Y AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet efter det att aktierna i Y AB avyttras alternativt inlöses.

Den verksamhet som tidigare endast bedrevs i Y AB kommer att fortsätta men delas upp på ytterligare ett bolag. Konsultverksamheten ska bedrivas i Y AB medan X AB:s verksamhet kommer att avse förvaltning av kapital som bolaget får från Y AB genom utdelning. Enligt alternativet gäller motsvarande för Nyab avseende det kapital som bolaget får när dess aktier i Y AB inlöses. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning följer av det anförda att förutsättningarna är uppfyllda för att X AB, alternativt Nyab, och Y AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Mot bakgrund härav ska A:s aktier i X AB i alternativ 1 och i Nyab i alternativ 2 anses som kvalificerade andelar.

Vid denna bedömning av frågorna 3 och 7 får övriga frågor anses förfalla.

Beslutande: André, ordf., Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell (skiljaktig)
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Skiljaktig mening

Werkell  är skiljaktig och anför följande.

Verksamheten i X AB i alternativ 1 respektive Nyab i alternativ 2  kommer efter aktuella förfaranden att bestå av förvaltning av kapital. Fråga är om den verksamheten är samma eller likartad den som bedrivs i Y AB i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

Bestämmelsen infördes ursprungligen i 3 § 12 mom. femte stycket i dåvarande lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Där angavs att bestämmelsen skulle tillämpas om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. Dessa bestämmelser skulle dock gälla även om den skattskyldige eller den honom närstående under någon del av denna tidsperiod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att denna verksamhet inte påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i det först avsedda företaget upphörde.

Av det andra ledet i bestämmelsen följde att karenstiden förlängdes för det fall verksamheten överfördes till annat bolag. Det innebar att så länge verksamheten fortsatte i det senare bolaget upphörde inte fåmansföretagsreglerna att gälla för aktieinnehavet i det överförande bolaget även om verksamheten hade avslutats i det bolaget för mer än tio år sedan.

Av förarbetena (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .) framgår att avsikten med det andra ledet i bestämmelsen var att de särskilda fåmansföretagsreglerna skulle  tillämpas även när arbetsinsatsen i ett fåmansföretag upphört för mer än tio år sedan men i stället sker i ett annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet. Detta för att förhindra möjligheten att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag. Den tioåriga karenstiden skulle i sådana fall räknas först från det vederbörandes verksamhet i det senare företaget upphört. Bestämmelsen medförde således att tiden för tillämpningen av de s.k. 3:12-reglerna avseende det ursprungliga företaget förlängdes så länge verksamheten fortsatte i ett annat fåmansföretag.

Bestämmelserna i fråga ändrades genom SFS 1995:1626 och fick följande lydelse. En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om 1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 2. företaget - direkt eller genom förmedling av juridisk person — äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret.

I författningskommentaren (prop. 1995/96:109 s. 88) uttalas bl.a. följande med anledning av ändringen. "En aktie kan också anses kvalificerad om den skattskyldige eller närstående tidigare varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen — som har sitt ursprung i nuvarande 12 mom. femte stycket sista meningen — slopades i promemorieförslaget eftersom den ansågs obehövlig. Den har nu ändrats och innebär att aktier i ett företag kan anses kvalificerade beroende på att verksamhet tidigare har bedrivits i ett annat företag. Bestämmelsen kan exempelvis ha betydelse för att undanröja oklarheter i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.".

Efter de aktuella förfarandena bedriver varken X AB eller Nyab någon verksamhet som överförts från andra bolag. Verksamheten kommer då enbart bestå i kapitalförvaltning som i sig inte kan anses samma eller likartad med den verksamhet som bedrivs i Y AB. Karaktären på A:s innehav av aktier i X AB alternativt Nyab ska därmed inte påverkas av den i Y AB bedrivna verksamheten. Jag anser således att frågorna 3 och 7 borde ha besvarats nekande.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen