Kvalificerade andelar

Två fåmansföretag som både varit delägare i samma fåmanshandelsbolag och som båda erhållit resultatandelar från handelsbolagen har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet. Även frågan om advokatverksamhet som bedrivits i ett fåmansföretag kan anses ha förts över till ett fåmanshandelsbolag.

Diarienummer
75-14/D
Meddelandedatum
2015-12-15
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomtskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2016-06-22
Mål nr
211-16

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 6

A:s och B:s aktier i C AB är kvalificerade andelar på grund av att C AB bedriver samma eller likartad verksamhet som A AB och som X HB.

Motivering

Omständigheterna i ärendet

Under 2014 förvärvade A och B aktierna i fadern C:s helägda bolag C AB genom arv. I samband därmed ingick de avtal om diskretionär förvaltning av bolagets förmögenhet.

C hade avlidit under 2013 och var fram till dess verksam i betydande omfattning som advokat dels i C AB, dels i Y HB där C AB var delägare.

A och B, som båda är advokater, har aldrig varit anställda eller verksamma i C AB.

A har dock i likhet med fadern varit verksam i Y HB där hans helägda bolag A AB var bolagsman under tiden 2005–2011.

Vidare har både C och A varit verksamma i Z KB där C AB och A AB varit bolagsmän sedan bolaget bildades i april 2010. Faderns bolag avgick dock som bolagsman vid utgången av 2011.

C AB och A AB har fått del av resultatet i de båda handelsbolagen.

Från och med den 1 januari 2015 är A anställd i fåmanshandelsbolaget X HB. Under 2015 har han även blivit delägare i X AB, ett fåmansföretag som är delägare i X HB.

B är verksam och delägare i B AB, ett bolag som är ett fåmansföretag enligt den utvidgade definitionen av fåmansföretag i 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Frågorna och parternas inställning

A och B vill veta om deras aktier i C AB ska anses fortsatt kvalificerade även efter 2018 (fråga 1) och om så inte är fallet om de vid en likvidation av bolaget under 2019 kommer att beskattas enligt reglerna i 42 kap. 15 a § (fråga 2).

Frågorna 3–5 i ansökan har återkallats. Med anledning av A:s nya anställning i X HB och delägarskap i X AB vill bröderna emellertid veta om aktierna i C AB kan anses fortsatt kvalificerade av den anledningen (fråga 6) och om så inte är fallet om de vid en likvidation av bolaget under 2020 kommer att beskattas enligt reglerna i 42 kap. 15 a § (fråga 7).

A och B anser själva att aktierna inte kan anses kvalificerade efter utgången av 2018. Den enda grunden för en sådan klassificering av aktierna skulle vara att C AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet som A AB, X HB eller B AB.

Någon överföring av tillgångar, kunskap eller affärskontakter mellan dessa bolag har inte skett. A och hans far var visserligen under en period genom sina helägda aktiebolag, A AB och C AB, delägare i samma handelsbolag men hela tiden med strikt iakttagande av att alla intäkter och kostnader hänförliga till den enes verksamhet endast tillkom denne och tvärtom. Överskotten i handelsbolagen som fördelades till delägarna var vidare marginella och motsvarade för vart år mindre än en procent av intäkterna i de i övrigt åtskilda verksamheterna som C och A bedrev genom sina respektive aktiebolag.

Skatteverket har en annan uppfattning och anser att det är fråga om samma eller likartad verksamhet varför A:s och B:s aktier i C AB är fortsatt kvalificerade.

Rättsligt

Med fåmanshandelsbolag avses enligt 56 kap. 4 § bl.a. handelsbolag där fyra eller färre delägare genom innehav av andelar eller på liknande sätt har ett bestämmande inflytande.

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmanshandelsbolag vid tillämpningen av 57 kap. gäller vidare, på motsvarande sätt som för fåmansföretag, den särskilda regeln i 57 kap. 3 § som innebär att aktivt verksamma delägare i företaget anses som en enda delägare.

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

I förarbetena sägs bl.a. att syftet med bestämmelsen är att karenstiden ska förlängas om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag då det annars kunde bli möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och 703 f.).

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen(jfr RÅ 2010 ref. 11 I–V).

Det är därvid tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant företag för att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga (jfr exempelvis HFD 2011 ref. 75). I sådana fall har villkoret ansetts uppfyllt även om företagen bedriver verksamheter av skilda slag (jfr HFD 2012 ref. 67 I).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Huvudfrågan är om samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 föreligger när ett fåmansföretag som är delägare i ett fåmanshandelsbolag mottar en resultatandel från handelsbolaget (jfr HFD 2011 ref. 75).

C och A har varit verksamma i betydande omfattning i såväl fåmanshandelsbolagen (Y HB och Z KB) som i sina egna fåmansföretag (C AB och A AB). Aktiebolagen har varit andelsdelägare i handelsbolagen och mottagit resultatandelar från dessa. Att kapital som motsvarar resultatandelarna tillförs andelsägarna framgår av bolagsavtalen.

Av lagtexten följer att en jämförelse av det slag som ska göras här inte är begränsad till att avse endast fåmansföretag. En sådan jämförelse kan också omfatta fåmanshandelsbolag.

Med hänsyn härtill och sett till syftet med lagstiftningen bör enligt Skatterättsnämndens mening i ett fall som detta vart och ett av fåmansföretagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet som fåmanshandelsbolagen. Resultatandelens storlek föranleder ingen annan bedömning.

En konsekvens av det synsättet är att även A AB och C AB får anses bedriva samma eller likartad verksamhet. A:s aktier i sistnämnda bolag är därmed kvalificerade andelar.

Eftersom B är närstående till A är också hans aktier i C AB kvalificerade andelar.

Med det svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

Fråga 6

Denna fråga gäller om karenstiden för de kvalificerade andelarna i C AB kan bli förlängd med anledning av A:s nya anställning i X HB och ägande i X AB.

En första del i frågan blir att ta ställning till vilka bolag som ska jämföras. Av svaret på fråga 1 framgår att C AB och A AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Enligt Skatterättsnämndens mening är det därför tillräckligt om A AB bedriver samma eller likartad verksamhet som X HB, det fåmanshandelsbolag där A är verksam sedan den 1 januari 2015 och indirekt äger andelar.

Till skillnad mot förhållandena i fråga 1 har här varken kapital eller andra tillgångar förts över mellan bolagen. Av praxis framgår emellertid att en överföring av en verksamhet kan föreligga även om några materiella tillgångar inte har förts mellan de företag som ska jämföras (jfr RÅ 2010 ref. 11 III).

Det var i det fallet tillräckligt att kunskaper och affärskontakter från den konsultverksamhet som tidigare bedrivits i ett bolag skulle utnyttjas i den likartade verksamhet som skulle bedrivas i ett nybildat bolag för att den kapitalförvaltning som fanns kvar i det gamla bolaget skulle omfattas av de särskilda fåmansföretagsreglerna.

Enligt A:s och B:s uppfattning är advokatuppdraget typiskt sett av utpräglad personlig karaktär. Det innebär att klienter inte är kopplade till någon advokatbyrå samt att uppdragen oftast är av kortvarig och tillfällig karaktär och baseras på personligt förtroende.

Denna uppfattning har också Skatteverket som därutöver påpekar att A såväl före som efter den 31 december 2014 varit verksam på samma geografiska marknad, med samma typ av specialiserade arbetsuppgifter och att han sannolikt vänder sig mot samma potentiella krets av kunder.

Det anförda ger enligt Skatterättsnämndens uppfattning stöd för att X HB får anses bedriva samma eller likartad verksamhet som A AB. Eftersom C AB och A AB enligt svaret på fråga 1 bedriver samma eller likartad verksamhet följer av det sagda att också C AB bedriver samma eller likartad verksamhet som X HB.

Utgångspunkten för att bedöma om A:s aktier i C AB fortsätter att vara kvalificerade andelar är, med de förutsättningar som nu lämnats, A:s verksamhet i X HB. Som närstående till A ska B:s aktier i C AB bedömas på samma sätt.

Frågan ska besvaras i enlighet med det anförda.

Med det svaret på fråga 6 förfaller fråga 7.

Frågorna 1 och 6 avvisas i den mån de inte har besvarats.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Christina Eng, Richard Hellenius, Marie Jönsson, Merja Lohela och Robert Påhlsson.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Per-Arvid Gustafsson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen