Sjöinkomst, EES-handelsfartyg

Fråga om ett fartyg är att anse som ett EES-handelsfartyg.

Diarienummer
90-19/D
Meddelandedatum
2020-06-04
Lagrum
  • 64 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2021-06-21
Mål nr
3433-20

Förhandsbesked

Fartyget B är ett EES-handelsfartyg. A:s inkomst från tjänstgöringen på fartyget utgör sjöinkomst om övriga förutsättningar för det är uppfyllda.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A arbetar på fartyget B. Rederiet där fartyget B ingår har en verksamhet som består av att utföra arbeten som omfattar installation, reparation, upptagning och skydd av sjökabelsystem.

Enligt ansökan är B ett lastfartyg som används för transport av sjökablar och sjökabeltillbehör. Transporterna som fartyget utför omfattas av samma transporträtt och dokumentation som övrig sjöfart.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om fartyget B är att bedöma som ett EES-handelsfartyg så att hans inkomst från tjänstgöringen på detta fartyg utgör sjöinkomst.

A anser att B är ett EES-handelsfartyg. Att fartyget i stor utsträckning används för att lägga ner, reparera eller ta upp kabel hindrar inte att det samtidigt transporterar gods eller används för arbetsuppgifter direkt kopplad till sådan transport.

Skatteverket anser inte att B är ett EES-handelsfartyg. Kabelläggningsfartyg utför en mycket speciell tjänst. Av rederiets hemsida framgår att B är specialutrustat för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för olika typer av uppdrag för arbete med sjökabel. Fartygets huvuduppgift är således kabelläggning. Den omständigheten att kabel måste medföras på fartyget för att uppdragen ska kunna utföras innebär inte att fartyget ska anses transportera gods i den mening som krävs för att fartyget ska bedömas som ett handelsfartyg.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Skattskyldiga som har sjöinkomst under hela beskattningsåret har rätt till sjöinkomstavdrag (64 kap. 2 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL).

Med sjöinkomst avses bl.a. lön till den som enligt sjömanslagen (1973:282) anses som sjöman och som är anställd i redarens tjänst på ett EES-handelsfartyg, under förutsättning att fartyget har en bruttodräktighet på minst 100 och till övervägande del används i fjärrfart eller närfart (64 kap. 3 § IL).

Med anställning på ett EES-handelsfartyg avses bl.a. anställning på ett fartyg som är registrerat i ett fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets­området och som används till handelssjöfart eller befordran av passagerare eller till något annat ändamål som har samband med handelssjöfarten (5 §).

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att det av förutsättningarna framgår att B:s huvudsakliga uppgift är kabelläggning och att fartyget är specialanpassat för den uppgiften. För att kunna utföra sin huvuduppgift ingår transport av sjökabel. Frågan är om det är tillräckligt att transport av gods ingår som en underordnad del i ett fartygs huvudsakliga verksamhet för att det ska betraktas som ett EES-handelsfartyg.

Av praxis framgår att materiella skäl kan sägas tala för att sjömän som arbetar på kommersiella fartyg bör ges samma skattelättnader oavsett vilken verksamhet som bedrivs på fartyget. En sådan tolkning är dock svår att förena med ordalydelsen av bestämmelsens i 64 kap. 5 § då denna tvärtom med styrka talar för att det endast är fartyg som används till att transportera gods eller passagerare, eller till annat ändamål som har samband med sådan sjöfart, som omfattas (HFD 2017 ref. 69 I).

Mot bakgrund av det uttalandet bör kravet på transportinslag inte ställas särskilt högt. Det bör vara tillräckligt att konstatera att fartyget faktiskt till någon del transporterar gods för att det ska ses som ett EES-handelsfartyg (jfr även HFD 2018 ref. 83). Med ett sådant synsätt är fartyget B ett EES-handelsfartyg. A:s inkomst från tjänstgöringen på detta fartyg utgör därmed sjöinkomst om även övriga förutsättningar för det är uppfyllda.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Fredrik Hammarström, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen