Väsentlig anknytning

Fråga om en person som studerar utomlands ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
50-19/D
Meddelandedatum
2020-02-13
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A är inte obegränsat skattskyldig i Sverige.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare och uppvuxen i Sverige. Han ägde fram till mitten av juni 2019 ett antal fastigheter i (…) och på en av dessa har han varit bosatt. A äger även en bostadsrättslägenhet i [samma stad] som han fått i gåva från sin farmor och som han avser att behålla. Lägenheten har aldrig varit hans permanentbostad.

A studerar sedan 2017 utomlands och bor nu i en hyrd lägenhet i London. Han kommer att fortsätta med studierna under i vart fall ytterligare två år och han har inte någon avsikt att flytta tillbaka till Sverige när studierna är avklarade. Han ska istället arbeta inom sin fars affärsverksamhet som huvudsakligen består i (…) verksamhet i utlandet. Ingen del av verksamheten är hänförlig till Sverige.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han till följd av väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig här.

A anser att han inte har väsentlig anknytning hit eftersom han inte längre äger några tillgångar i Sverige som kan ge en sådan anknytning. Vidare är hans vistelse i utlandet inte tillfällig.

Skatteverket har motsatt uppfattning bl.a. eftersom A har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk och då han enligt verkets uppfattning vistas utomlands tillfälligt för studier.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att även den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här och liknande förhållanden.

Bestämmelserna om väsentlig anknytning syftar till att förhindra skenbosättning i utlandet av personer som tidigare varit bosatta och verksamma i Sverige. Vid prövningen ska det göras en samlad bedömning i det enskilda fallet där alla omständigheter av betydelse beaktas (prop. 1984/85:175 s. 10 ff.).

Skatterättsnämndens bedömning

Ska ansökan prövas?

A har uppgett att frågan om hans skattskyldighet i Sverige är av vikt för honom eftersom han med anledning av ett generationsskifte kan komma att få aktier i bolag i utlandet som kan ge betydande utdelningsinkomster. Beroende av bedömningen av hans skattskyldighet finns ett antal val gällande utdelningen och ägandet av aktierna. Det föreligger därmed sådana förutsättningar som krävs för att ett förhandsbesked ska meddelas, jfr 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Väsentlig anknytning?

Frågan i ärendet är om A efter det att han avyttrade sin tidigare permanentbostad i Sverige har fortsatt väsentlig anknytning hit.

A anger att han efter avslutade studier inte har för avsikt att återvända till Sverige. Han ska istället arbeta inom sin fars affärsverksamhet i utlandet. Vidare är anledningen till att han endast hyr och inte äger en bostad i London de synnerligen höga priserna för att köpa en bostad där.

Enligt Skatterättsnämnden saknas, utifrån vad som angetts i ärendet, anledning att utgå från annat än att A: vistelse utomlands inte är av tillfällig art. Mot den bakgrunden och vid beaktande av övriga anknytningsfaktorer kan A, efter det att han avyttrat och frånträtt sin tidigare permanentbostad, inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Han är därmed inte obegränsat skattskyldig här.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Richard Hellenius, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen