Jämkningsregler, anskaffnings­värde på skogsfastighet

Vid överlåtelse från ett skattebefriat subjekt till ett subjekt som är obegränsat skattskyldig har jämkningsreglerna i 18 kap. 11 § och 19 kap. 14 a§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ansetts tillämpliga. Inte heller bestämmelsen i 21 kap. 14 § IL har ansetts tillämplig.

Diarienummer
70-07/D
Meddelandedatum
2008-02-26
Lagrum
  • 18 kap. 11 § samt 19 kap. 14 a § och 21 kap. 14 och 16 §§ andra och tredje styckena inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bestämmelserna i 18 kap. 11 §, 19 kap. 14 a § och 21 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska inte tillämpas. 

Motivering

Y avser att överföra ett antal skogsfastigheter  med betydande värden till det av Y helägda bolaget X. Överföringen av fastigheterna ska ske till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet. X frågar om anskaffningsvärdena på maskiner, byggnader och skogsmark som ingår i förvärven ska justeras enligt 18 kap. 11 §, 19 kap.14 a§ och 21 kap. 14 § IL (frågorna 1 och 2).

Y, ett självständigt rättssubjekt av stiftelsekaraktär, är frikallad från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet enligt lagen (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar. Prästlönetillgångar förvaltades tidigare av de kyrkokommunala egendomsnämnderna. Tillgångarna var i likhet med dessa kommuner frikallade från skattskyldighet för all inkomst enligt 7 § 3 mom. lagen (1947:567) om statlig inkomstskatt (prop. 1998/99:38 s.211 f .).

Av praxis följer att bestämmelserna om justering av anskaffningsvärden för inventarier och byggnader inte aktualiseras när förvärv sker från ett rättssubjekt som inte är skattskyldigt för innehav av tillgångarna ifråga under sådana förutsättningar som gäller enligt ansökan (jfr RÅ 1998 not. 231 och 234). Motsvarande bör gälla i fråga om tillämpningen av bestämmelsen om justering av anskaffningsvärdet för skogsmark. Frågorna 1 och 2 ska därför besvaras nekande.

Fråga 3 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen