Gåva

Överlåtelser av aktier till anställda varav en är barn till givaren har ansetts utgöra gåvor.

Diarienummer
50-11/D
Meddelandedatum
2011-11-29
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktiegåvorna medför inte någon inkomstbeskattning av A och B.

Motivering

C äger samtliga aktier i X AB som bedriver verksamhet inom [ett visst område]. Bolaget grundades år (...). De (...) första åren drev C själv dess verksamhet.

Under perioden 2001—2006 anställde bolaget A och ytterligare [några] "handplockade" personer (...). C:s [barn], B, anställdes år 2005. B ansvarar för bolagets ekonomi och administration.

A och B har haft och har månadslöner i nivå med medellönerna för jämnåriga inom motsvarande yrkeskategorier.

C har de senaste åren intagit en alltmer passiv roll i bolaget och avser nu att gå i pension. Han önskar att bolaget ska drivas vidare med samma inriktning och i samma anda som nu. Därför planerar han att genom lika stora gåvor till de anställda överlåta aktierna i bolaget.

C har ytterligare (...) barn. De kommer inte att värdemässigt kompenseras för aktiegåvan till B då det är C:s önskan att bolaget ska leva vidare och inte släktskapet som ligger bakom gåvan till B.

Innan gåvorna lämnas kommer C att ta utdelning från bolaget med belopp motsvarande årets gränsbelopp (130 250 kr för år 2011). Vid gåvotillfället beräknas aktierna i bolaget ha ett totalt värde om i storleksordningen fyra miljoner kr.

Huvudfrågan är om gåvorna av aktierna till A och B utlöser någon inkomstbeskattning av dem.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Med hänsyn till lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att överlåtelserna av aktierna i X AB till A och B i allt väsentligt får ha sin grund i ett generationsskifte. Överlåtelserna är därför av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning ska följaktligen inte ske.

Övriga frågor förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

| Inkomstskatt

Fast driftställe

(Dnr 72-20/D)

Sökandebolaget har hemvist utomlands och verksamheten bedrivs från ett kontor där. Med anledning av de restriktioner som införts på grund av Coronapandemin är det inte möjligt att arbeta från kontoret. En av delägarna, som också är verksam i bolaget, har valt att arbeta från ett hemmakontor i Sverige. Han har vistats i Sverige i mer än sex månader men avser återvända till kontoret i utlandet så fort det är möjligt. Efterföljande år kan han komma vistas i Sverige upp till tre månader. Bolaget har inte ansetts få ett fast driftställe i Sverige.

Visa alla
Till toppen