Avkastningsskatt

Ett vinstutdelande livförsäkringsbolag ska för den del av företagets tillgångar som används i den egna näringsverksamheten inte beskattas enligt avkastningsskattelagen utan vara föremål för inkomstbeskattning hos bolaget.

Diarienummer
87-07/D
Meddelandedatum
2007-11-13
Lagrum
  • 3 § tredje stycket 1 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Sökande
AB X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Vid AB X:s taxering till avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, avkastningsskattelagen, utgörs kapitalunderlaget av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna avseende tecknade individuella livförsäkringar efter avdrag för finansiella skulder. Inkomster och utgifter hänförliga till bolagets övriga verksamhet ska beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

År .... ombildades AB X till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag från att ha varit ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Bolaget bedriver försäkringsverksamhet inom tre huvudgrenar, individuell livförsäkring (dödsfallsrisker utan sparande), individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring samt gruppliv— och tjänstegrupplivförsäkring. Av AB X:s bolagsordning och aktuella försäkringsavtal framgår att försäkringstagarna i AB X inte har rätt till återbäring i någon form. De försäkringar AB X tillhandahåller är alltså rena riskförsäkringar utan inslag av sparande. För att fullgöra sina åtaganden gentemot livförsäkringstagarna såvitt avser individuella livförsäkringar gör bolaget löpande försäkringstekniska avsättningar i sin redovisning. Avsättningarna utgör skillnaderna mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för löpande livförsäkringar och det förväntade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterligare kan uppbära för dessa försäkringar.

AB X vill med sina frågor få klarlagt om underlaget för avkastningsskatten ska begränsas till de tillgångar som förvaltas för att fullgöra bolagets åtaganden gentemot livförsäkringstagarna enligt vad som angetts efter att finansiella skulder beaktats. Skatteverket anser att så är fallet.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Ett livförsäkringsföretags verksamhet kan vara föremål för både avkastningsskatt och inkomstskatt. Enligt 2 § 1 avkastningsskattelagen är bl.a. svenska livförsäkringsföretag skattskyldiga till avkastningsskatt. Skatteunderlaget, kapitalunderlaget, utgörs enligt 3 § andra stycket av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska bortses från den del av tillgångar och skulder som, såvitt nu är ifråga, enligt tredje stycket 1 inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning och enligt tredje stycket 3 och 4 avser sådana grupplivförsäkringar eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar som anges i sistnämnda punkter.

Av 39 kap. 3 § IL framgår att den del av ett livförsäkringsföretags verksamhet som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier inte omfattas av inkomstbeskattningen enligt IL. Undantag görs enligt 4 § samma kapitel för den del av inkomsterna, premierna och utgifterna som hänför sig till sådana försäkringar som avses i 3 § tredje stycket 3 och 4 avkastningsskattelagen. I 11 § anges att om ett försäkringsföretag ska dela upp en intäktspost eller en kostnadspost mellan olika delar av sin verksamhet ska fördelningen göras på skäligt sätt.

Av det anförda följer att vid bestämmandet av underlaget för avkastningsskatt för AB X ska den delen av verksamheten som motsvarar tillgångar och skulder avseende förvaltningen av individuell livförsäkring ingå i beräkningen av kapitalunderlaget för avkastningsskatt. Enligt Skatterättsnämndens mening utgörs kapitalunderlaget av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna efter avdrag för finansiella skulder. Inkomster och utgifter hänförliga till bolagets övriga verksamhet ska beskattas enligt reglerna i IL.

Beslutande: André ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Till toppen