Pensionsstiftelse

Beräkning av kapitalunderlag för pensionsstiftelse enligt lagen (1990:660) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Diarienummer
119-10/D
Meddelandedatum
2011-05-04
Lagrum
  • 3 § tredje stycket 1 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Sökande
X pensionsstiftelse
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-09-09
Mål nr
3156-11

Förhandsbesked

För X pensionsstiftelse (Stiftelsen) utgörs kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL, av värdet av stiftelsens tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt.

Motivering

Stiftelsen är en pensionsstiftelse bildad (....) enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Stiftelsen vill få bekräftat att en tillämpning av 3 § andra stycket och 3 § tredje stycket 1 AvPL leder till att dess skatteunderlag till avkastningsskatt ska vara 0 kr eftersom den inte förvaltar några medel för försäkringstagare.

Skatteverket anser att kapitalunderlaget för Stiftelsen utgörs av värdet av Stiftelsens tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Avkastning på pensionsmedel beskattas enligt AvPL. Skatten som är ett komplement till den vanliga inkomstskatten enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tas ut enligt schablon. Inkomst som beskattas enligt AvPL ska inte beskattas enligt IL och vice versa.

Stiftelsen är en sådan pensionsstiftelse som enligt 2 § första stycket 4 AvPL är skattskyldig till avkastningsskatt. Av 7 kap. 2 § första stycket 3 IL framgår att den helt undantas från skattskyldighet enligt den lagen.

Skatteunderlaget för avkastningsskatten regleras i 3‑8 §§ AvPL. I 3 § första stycket sägs att skatteunderlaget är ett på visst sätt beräknat kapitalunderlag som preciseras närmare i andra‑tionde styckena. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1‑4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt.

Enligt 3 § tredje stycket 1 AvPL ska vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt andra stycket bortses från den del av tillgångar och skulder som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Av ordalydelsen följer att undantaget avser sådana skattskyldiga personer som är försäkringsföretag.

Försäkringsföretagen är livförsäkringsföretag som, utöver att vara skattskyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1 och 2 AvPL, omfattas av 39 kap. 2‑5 §§ IL. Enligt den till det aktuella undantaget korresponderande bestämmelsen i 39 kap. 3 § IL ska ett livförsäkringsföretag inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier.

Frågan ska besvaras i enlighet med det anförda.

Bestämmelserna i bl.a. 2 och 3 §§ AvPL har ändrats med tillämplighet från och med 2012 års taxering (SFS 2011:74). Ändringarna påverkar inte förhandsbeskedet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Till toppen