Övertagande av underskott från dödsbo

Dödsbodelägare har inte ansetts kunna överta underskott i dödsbo i samband med övertagande av näringsverksamheten.

Diarienummer
155-06/D
Meddelandedatum
2007-09-07
Lagrum
  • 40 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Arvingarna efter Y
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2008-04-30
Mål nr
5979-07

Förhandsbesked

Sökandena har inte rätt till avdrag för kvarstående underskott i den av dödsboet efter Y bedrivna näringsverksamheten.

Motivering

Y, som avled under år 2005, var verksam som enskild näringsidkare genom innehav av hyres- och jordbruksfastigheter. Vid utgången av år 2004 fanns ett underskott i näringsverksamheten om X miljoner kronor. Sökandena, arvingar efter Y, frågar huruvida de kan överta underskottet om de i samband med arvskifte övertar tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten och driver den vidare. Skatteverket anser att ett kvarstående underskott i dödsboet inte kan utnyttjas i näringsverksamheten efter det att boet skiftats.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Enligt 40 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska ett underskott av näringsverksamheten som kvarstår från det föregående beskattningsåret dras  av i den utsträckning det inte finns begränsningar i kapitlet eller i vissa uppräknade andra bestämmelser (begränsningarna är inte aktuella i ärendet). Av 4 kap. 1 § IL följer att dödsboet för dödsåret ska dra av underskott i en avlidens näringsverksamhet från närmast föregående beskattningsår. Det anses även att dödsboet kan dra av underskott som kvarstår från dödsåret eller senare beskattningsår när bestämmelserna för obegränsat skattskyldiga fysiska personer ska tillämpas (jfr 4 kap. 2 § IL).

För dödsbodelägare som efter ett arvskifte tar över näringsverksamheten finns inte någon särskild regel om rätt till avdrag för underskott som uppkommit hos en annan person. Enligt nämndens uppfattning kan en sådan rätt inte anses följa enbart av 40 kap. 2 § IL och inte heller av en oreglerad generell kontinuitetsprincip (jfr RÅ 2001 not. 196).

Efter det att sökandena tagit över den aktuella näringsverksamheten genom arvskifte har de därför inte rätt att dra av dödsboets underskott i näringsverksamheten som kvarstod närmast föregående beskattningsår.

Frågorna 2 och 3 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Ståhl
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen