Underskottsavdrag

Fråga om en sådan ägarförändring som avses i 40 kap. 10 § IL inträder när fysiska personer som äger merparten av aktierna i ett bolag som i sin tur äger samtliga aktier i ett underskottsföretag överlåter aktierna till ett nytt av de fysiska personerna ägt företag.

Diarienummer
159-06/D
Meddelandedatum
2007-02-12
Lagrum
  • 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Begränsningarna i rätten till underskottsavdrag enligt 40 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inträder för det fall Nyab förvärvar de aktier i X AB som ägs av familjen A.

Motivering

Y AB är ett sådant underskottsföretag som avses i 40 kap. 4 § IL. Aktierna i bolaget ägs i sin helhet av X AB. Detta bolag ägs i sin tur av familjen A (76,2 procent av aktiekapitalet och 89,3 procent av rösterna), Z KB (cirka 23 procent av aktiekapitalet) och fem privatpersoner (med tillsammans cirka 0,8 procent av aktiekapitalet).

Familjen A avser att lösa ut Z KB och övriga delägare ur X AB. Det skall ske genom ett antal transaktioner. Det led som aktualiseras i ärendet gäller en överlåtelse av familjen A:s aktier i X AB till Nyab, ett lagerbolag som familjen A avser att köpa dessförinnan. Frågan är om Nyabs förvärv av aktierna – som enligt lämnade förutsättningar skall ske genom ett aktiebyte – innebär en sådan ägarförändring som medför att rätten för Y AB att dra av underskott begränsas enligt 40 kap. 10 § IL.

Y AB hävdar att bestämmelsen inte skall tillämpas eftersom familjen A kommer att ha det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget såväl före som efter överlåtelsen av aktierna. Som stöd för sin uppfattning hänvisar bolaget till att Regeringsrätten vid en prövning av 49 a kap. 12 § andra stycket IL funnit att en intern aktieöverlåtelse där en fysisk person överlåter samtliga aktier i ett skalbolag till ett annat bolag, likaledes ägt av honom, inte medför att ett väsentligt inflytande över skalbolaget övergår på någon annan (RÅ 2003 ref. 68).

Nämnden gör följande bedömning.

Bestämmelser om att begränsningar i avdragsrätten för tidigare års underskott inträder för underskottsföretag vid vissa ägarförändringar finns i 40 kap. 10–14 §§ IL. Enligt 10 § skall ett underskottsföretag ha omfattats av en sådan ägarförändring som medför att avdragsbegränsningar inträder om ett företag får det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ samma kapitel avser den situationen att fysiska personer – och vissa andra juridiska personer än företag – får det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Av dessa bestämmelser framgår uttryckligen att de inte gäller om 10 § är tillämplig (jfr prop. 1993/94:50 s. 262 och 325).

Härav följer att bedömningen av om ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag skall göras oberoende av om någon förändring samtidigt har skett av företagsgruppens slutliga ägare eller ej.

Genom förvärv av familjen A:s aktier i X AB kommer Nyab att få det bestämmande inflytandet över Y AB. Det innebär en sådan ägarförändring som enligt 40 kap. 10 § IL medför att begränsningar inträder i Y AB:s rätt till avdrag för underskott.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekreterare: Gilbe

Föredragande: Kjell

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen