Utflyttning, väsentlig anknytning

Fråga huruvida väsentlig anknytning till Sverige föreligger på grund av indirekt ägande i svenska aktiebolag.

Diarienummer
82-08/D
Meddelandedatum
2008-11-24
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-05-27
Mål nr
8309-08

Förhandsbesked

A är efter utflyttningen [till utlandet] obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Någon väsentlig anknytning kan inte längre anses föreligga om hans ekonomiska engagemang i näringsverksamhet i Sverige ändras i enlighet med tilläggsfrågan. 

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

A flyttade ...år 2008 [till utlandet] och han har inte kvar någon bostad i Sverige. Han har beviljats äktenskapsskillnad från sin hustru som tillerkänts ensam vårdnad om deras gemensamma [barn].

Den enda anknytningsfaktor av betydelse som enligt förutsättningarna numera föreligger är A:s indirekta innehav av aktier i svenska aktiebolag. Han innehar 30 procent av aktierna (här och i det följande avses både kapital- och röstandel) i ett [utländskt] holdingbolag, X, vars tillgångar till ca en tredjedel utgörs av aktier i [ett antal] svenska bolag, såväl noterade som onoterade. De tre största innehaven är i B AB med 19 procent, C AB med 22,7 procent och D AB med 10 procent av aktierna. Övriga aktier i det [utländska] bolaget ägs av tre personer varav en äger 60 procent och de två andra 5 procent vardera.

Han äger dessutom via ett helägt [utländskt] bolag, E, 7 procent av aktierna i F AB.

Enligt lämnade förutsättningar är inte vare sig delägare i de direkt eller indirekt ägda bolagen närstående till A.

A vill få besvarat om han har väsentlig anknytning till Sverige genom sitt indirekta ägande i de svenska bolagen och därmed är obegränsat skattskyldig här. Han anser att så inte är fallet. Vid ett jakande svar vill han även ha besked huruvida anknytningen kvarstår om [X]  minskar sina aktieinnehav till under 10 procent i de tre bolag där innehavet nu uppgår till minst den procentsatsen.

Skatteverket anser att väsentlig anknytning föreligger men att den upphör om förutsättningarna ändras i enlighet med tilläggsfrågan.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Ägarförhållandena i [X] är sådana att A genom sitt 30 procentiga innehav får anses ha ett väsentligt inflytande i detta bolag, oberoende av att en annan aktieägare ensam innehar en majoritet av aktierna i bolaget. Bolaget får i sin tur anses ha ett väsentligt inflytande i flera svenska bolag. Det inflytande som A, tillsammans med övriga delägare i  [X] , kan utöva på de svenska bolagens verksamheter får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr RÅ 2006 ref. 67). Han ska därför anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om, i enlighet med vad A uppger, [X] minskar sitt ägande i de aktuella svenska bolagen så att inget av innehaven uppgår till 10 procent kommer han inte att ha ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Han har därmed inte längre väsentlig anknytning till Sverige.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen