Kvalificerade andelar

Ägares verksamhet i ett fåmansföretag avseende köp och försäljning av noterade värdepapper har inte ansetts vara av betydande omfattning.

Diarienummer
25-09/D
Meddelandedatum
2009-09-30
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB utgör inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

A äger samtliga aktier i X AB. Bolaget bedrev (...)verksamhet till slutet av år 2003 då rörelsen — inkluderande fastighet, inventarier och varulager — avyttrades till en extern köpare. A var fram till dess verksam i bolaget i betydande omfattning.

Bolaget har de följande åren enbart bedrivit värdepappersförvaltning. Denna verksamhet sköttes av A fram till december 2007, då avtal tecknades med [en bank] om diskretionär depåförvaltning. Hennes arbetsinsats i bolaget anges under åren 2004 -2007 ha understigit 10 timmar per år och bestått i köp och försäljning av noterade värdepapper. Under denna tid har köp av noterade värdepapper gjorts med mellan ca 1 700 000 kr och 7 600 000 kr per år och avyttringar med mellan ca 1 800 000 kr och 7 500 000 kr per år. Antalet transaktioner har varierat mellan 11 och 47 per år.
Balansomslutningen uppgick under dessa år till mellan ca 7 000 000 kr och 9 000 000 kr. Tillgångssidan bestod i allt väsentligt av värdepapper och likvida medel. A erhöll under åren 2004 — 2006 lön från bolaget.

Inför en eventuell likvidation eller försäljning av bolaget frågar A om den fr.o.m. år 2004 beskrivna verksamheten medför att hennes aktier i bolaget är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § IL.

Skatteverket anser att A inte kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ska, enligt 57 kap. 2 § IL, i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Enligt kapitlets 4 § anses en andel i ett fåmansföretag kvalificerad bl.a. om andelsägaren eller någon närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

Av förarbetena framgår att det grundläggande syftet med reglerna i 57 kap. IL är att motverka att vad som i grunden är arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster (prop. 1989/90:110 s. 467). Det framgår vidare att bestämmelserna endast ska tillämpas i fall då den skattskyldige varit verksam i företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (a. prop. s. 468 och 703).

Arbetsinsatser i ett fåmansföretag vilka helt eller i allt väsentligt bestått av att förvalta värdepapper har i praxis inte i något fall medfört att aktierna i fåmansföretaget ansetts kvalificerade (se t.ex. RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162 och Regeringsrättens dom den 11 maj 2009 i mål nr 7346-08). I ett avgörande som gällde förvaltning av en fastighet hänvisade Regeringsrätten bl.a. till att den kapitalvinst som uppkommit till största delen syntes kunna hänföras till den goda värdeutvecklingen på fastigheter som stöd för att den tidsmässigt begränsade arbetsinsatsen inte haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget (RÅ 2007 ref. 15).

Antalet köp och försäljningar av marknadsnoterade aktier som A utfört har under den aktuella perioden varit frekventa och avsett inte obetydliga belopp. Mot bakgrund av vad som upplysts om hennes verksamhet och med beaktande av omständigheterna i övrigt kan emellertid hennes arbetsinsats i bolaget inte anses ha haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i bolaget. Det förhållandet att hon har lyft lön från bolaget leder inte till någon annan bedömning.

Skatterättsnämnden finner att A sedan år 2004 inte kan anses ha varit verksam i bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL. Under förutsättning att det inte heller föreligger någon annan grund för att anse bestämmelserna i 57 kap. IL tillämpliga ska hennes aktier inte anses vara kvalificerade andelar.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen