Ettårsregeln

Ettårsregeln har ansetts tillämplig vid arbete i ett land och boende (vistelse) i ett annat land.

Diarienummer
107-10/D
Meddelandedatum
2011-01-28
Lagrum
  • 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-05-24
Mål nr
912-11

Förhandsbesked

A är inte skattskyldig för inkomst på grund av anställningen i [land A].

Motivering

A är obegränsat skattskyldig i Sverige. Han är sedan den 1 februari 2010 utsänd av sin svenska arbetsgivare för att under en period av tre år arbeta i [land A]. På grund av säkerhetsskäl bor han i grannlandet [land B]. Han pendlar dagligen till arbetsplatsen i [land A].

A vill veta om inkomsten från arbetet i [land A] är undantagen från beskattning i Sverige enligt den s.k. ettårsregeln i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, trots att han ska ha sin bostad i [land B].

Han har uppgett att varken [land A] eller [land B] tar ut inkomstskatt på arbetsinkomster samt att övriga förutsättningar för att tillämpa ettårsregeln föreligger.

Skatteverket anser att ettårsregeln endast omfattar situationer då den skattskyldige bor och arbetar i samma land och hänvisar till förarbetsuttalanden (prop. 1984/85:175 s. 21 och29 f .).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 3 kap. 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

I paragrafens andra stycke, som aktualiseras i ärendet, sägs att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln).

Under anställningen i [land A] har A sin bostad i [land B] och får därmed anses vistas där i bestämmelsens mening (jfr RÅ 1981 Aa 4 och RÅ 2008 ref. 56).

Av ettårsregeln kan inte utläsas något krav på att vistelsen utomlands under anställningen måste äga rum i verksamhetslandet.

Med hänsyn härtill och då övriga villkor för att tillämpa ettårsregeln enligt ansökan kommer att uppfyllas är A inte skattskyldig i Sverige för inkomst från anställningen i [land A].
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande:  Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen