Avstående från utdelning

Att aktieägare avstår från utdelning från bolag för att användas för bolagets gåva till en stiftelse medför inte att aktieägaren inte beskattas för utdelningen.

Diarienummer
20-12/D
Meddelandedatum
2013-01-09
Lagrum
  • 42 kap.1 och 12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska som utdelning från X AB ta upp även det belopp som motsvarar den utdelning på hans aktier i bolaget som han avstår ifrån under förutsättning att bolaget beslutar att ge en gåva om [belopp] kr till den aktuella stiftelsen.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger (...) procent av aktierna i fåmansföretaget X AB. Totalt finns drygt (...) delägare i bolaget.

Bolaget avser att donera ett belopp om (...) kr till en av bolaget bildad allmännyttig stiftelse som enligt lämnade förutsättningar kommer att vara undantagen från skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Beslut om donationen ska fattas av bolagsstämman enligt reglerna i 17 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) för gåva till allmännyttigt ändamål. Innan beslutet fattas avser A och vissa andra aktieägare att meddela bolagets styrelse att de avstår från del av sin aktieutdelning från bolaget att användas av bolaget som gåva till stiftelsen.

Utdelningen på A:s aktier i bolaget, liksom för övriga delägare som på detta sätt bidrar till bolagets gåva till stiftelsen, kommer därmed att minskas med samma belopp per aktie som det belopp som omfattas av avståendet ifråga.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om han kommer att beskattas för den utdelning han avstår från till förmån för bolagets gåva till stiftelsen.

Enligt A:s uppfattning ska frågan besvaras nekande eftersom hans avstående sker innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning till aktieägarna. Till stöd för sin uppfattning åberopar han RÅ 2009 ref. 68.

Skatteverket anser att donationen till stiftelsen ska beskattas hos bolagets delägare som utdelning.

Skatterättsnämndens bedömning

Av praxis följer att en förmögenhetsöverföring som sker från ett aktiebolag till en annan juridisk person utan att vara affärsmässigt motiverad innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som en utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget som ska beskattas, om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL (RÅ 2004 ref. 1, överlåtelse från ett aktiebolag till ett annat, och RÅ 2007 not. 161, överlåtelse från ett aktiebolag till en stiftelse).

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 68, som gällde tillämpning av 42 kap. 12 § IL, kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att en aktieägare, som är fysisk person och som före bolagsstämmobeslut om utdelning för begränsad tid överlåter sin rätt till kommande utdelning, däremot inte ska inkomstbeskattas för det belopp som aktiebolaget betalar ut till annan person som har rätt till utdelningen.

Omständigheterna i det aktuella ärendet skiljer sig från dem i 2009 års rättsfall såtillvida att A ska i förhållande till X AB avstå från del av utdelningen på sina aktier i bolaget för att bolaget ska kunna ge ett motsvarande belopp till en stiftelse som gåva. På samma sätt som i 2007 års rättsfall är det bolaget som överför en del av sin förmögenhet till en annan juridisk person.

Eftersom det enligt lämnade förutsättningar inte är fråga om en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. ska förmögenhetsöverföringen från bolaget till stiftelsen ses som ett förfogande över det överförda värdet som ska behandlas som en utdelning för A. Att förmögenhetsöverföringen innebär ett minskat utdelningsutrymme för enbart de aktieägare som medverkar till att gåvan kan komma till stånd kan enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte leda till någon annan bedömning.

A ska därför ta upp som utdelning från bolaget även det belopp som motsvarar vad han avstår från i utdelning till förmån för bolagets gåva till stiftelsen.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell

Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen