Byggnadsrörelse

Andelar i ett fastighetsförvaltande bolag har bedömts utgöra lagertillgångar för bolag som tidigare bedrivit byggnadsrörelse.

Diarienummer
65-12/D
Meddelandedatum
2013-04-11
Lagrum
  • 27 kap. 4-6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i Y AB utgör lagertillgångar för X AB.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB äger och förvaltar egna fastigheter. Bolagets fastigheter utgör skattemässiga lagertillgångar till följd av att bolaget bedrivit byggnadsrörelse.

År (…) upphörde bolagets utåtriktade byggnadsrörelse. Därefter har bolaget haft endast ett fåtal (…) anställda för teknisk förvaltning på de egna fastigheterna. Fram till år (…) utförde X AB därutöver byggnadstjänster som beställts och bekostats av hyresgäster i bolagets fastigheter. Dessutom har byggnadsarbeten utförts åt Z AB som bolaget samäger (…).

År (…) förvärvade X AB [n] procent av aktierna i det nybildade bolaget Y AB. Säljaren av aktierna överlät i direkt anslutning härtill ett större fastighetsbestånd i [orterna A och B] till Y AB.

Under år (…) köpte X AB resterande aktier i Y AB. I samband med detta förvärv utfärdade X AB optionsavtal till (…) utomstående fysiska personer med en oåterkallelig rätt att förvärva sammanlagt [n – x] procent av aktierna i Y AB. Denna optionsrätt utnyttjades år (…). X AB:s ägarandel i Y AB har härefter uppgått till [hälften av n – x] procent av aktierna.

De båda bolagens fastigheter finns på skilda platser, X AB:s på ett [antal] orter i [viss region] och Y AB:s, förutom i A och B, [i vissa andra orter].

Frågorna och parternas inställning

X AB frågar om bolagets aktier i Y AB utgör lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och, om så är fallet, huruvida förvärvet av aktierna uppenbarligen kan anses helt sakna samband med byggnadsrörelsen.

Enligt X AB kan de särskilda reglerna om lagertillgångar i 27 kap. bli tillämpliga endast för det fall det bedöms föreligga en intressegemenskap mellan bolaget och Y AB, vilket bolaget anser inte har varit fallet sedan optionsavtalen utfärdades år (…). Vidare saknas ett verkligt samband mellan bolagets byggnadsrörelse och innehavet av aktierna i Y AB bl.a. med tanke på att den utåtriktade byggnadsrörelsen avslutades 16 år före förvärvet av aktierna och att fastighetsinnehaven i bolagen är koncentrerade till olika geografiska områden.

Skatteverket anser att andelarna i Y AB utgör lagertillgångar.

Skatterättsnämndens bedömning

Utgångspunkten för bedömningen i ärendet är att X AB anses bedriva byggnadsrörelse, i vart fall genom innehav av lagertillgångar (jfr 27 kap. 2 §).

Av 27 kap. 4 § framgår att en fastighet som förvärvas genom bl.a. köp av någon som bedriver byggnadsrörelse blir en lagertillgång hos denne.

Enligt 27 kap. 6 § anses andelar i fastighetsförvaltande företag som lagertillgångar om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter för det fall att fastigheten hade ägts direkt av den som innehar andelen.

Y AB:s fastigheter skulle vid en sådan prövning ha varit lagertillgångar i X AB:s byggnadsrörelse.

Det anförda gäller dock bara under förutsättning att något av de andra krav som uppställs i 27 kap. 6 § föreligger, bl.a. att det finns en intressegemenskap mellan innehavaren av andelen och det fastighetsförvaltande företaget.

Med intressegemenskap avses enligt förarbetena att ägarföretaget och det fastighetsförvaltande företaget är moder- eller dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning (prop. 1980/81:68. s. 161).

Av uppgifterna i ärendet framgår att sådana förhållanden förelåg när andelarna i Y AB förvärvades. En senare minskad ägarandel i det fastighetsförvaltande företaget kan inte anses ändra klassificeringen av andelarna (jfr a. prop. s. 208 f. och RÅ 2003 ref. 17).

En ytterligare förutsättning för att X AB:s andelar i Y AB ska anses som lagertillgångar är att 27 kap. 5 § inte är tillämplig. I detta lagrum sägs bl.a. att bestämmelserna i 4 § inte gäller om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med den bedrivna byggnadsrörelsen. Att 5 § kan bli tillämplig vid förvärv av andelar i fastighetsförvaltande företag framgår av praxis (jfr RÅ 1998 not. 268).

Vid tillämpning av detta undantag får enligt förarbetena hänsyn tas till samtliga föreliggande omständigheter och stor vikt bör läggas t.ex. vid den lokala och funktionella anknytningen som kan finnas mellan fastighetsförvärvet och byggnadsrörelsen (a. prop. s. 155).

Det kan vidare utläsas av praxis att den tid som förflutit sedan en aktiv byggnadsrörelse har upphört kan ha betydelse vid prövningen av om det föreligger ett samband (jfr RÅ 1998 not. 268).

Utifrån vad som har upplysts om de fortsatta aktiviteterna i X AB kan byggnadsrörelsen i detta bolag enligt Skatterättsnämndens mening inte anses ha upphört vid tiden för förvärvet av aktierna i Y AB.

Det kan inte heller med utgångspunkt i omständigheterna i övrigt sägas att förvärvet av aktierna i Y AB uppenbarligen helt saknar samband med den bedrivna byggnadsrörelsen.

Aktierna i Y AB utgör mot den angivna bakgrunden lagertillgångar hos X AB.

Beslutande: André, ordf., Sanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Lundström, Påhlsson
Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Rentrop

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen