Sammanläggning av vinstandelsstiftelser

Sammanläggning av en vinstandelsstiftelse med en annan sådan stiftelse har inte ansetts medföra skattekonsekvenser. Andelsägaren skulle beskattas först när medel betalades ut till honom från den andra stiftelsen.

Diarienummer
85-12/D
Meddelandedatum
2013-05-15
Lagrum
  • 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och stiftelsen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Sammanläggningen av stiftelsen X (X) med stiftelsen Y (Y) medför inte några skattekonsekvenser för X.

Fråga 2

Sammanläggningen av X med Y medför inte några skattekonsekvenser för A.

Motivering

X bildades år (...) som en vinstandelsstiftelse för anställda inom (...). Någon avsättning till stiftelsen har inte gjorts sedan början av (...). Antalet andelsägare har minskat och styrelsen har bedömt att administrationskostnaden per andelsägare blir oacceptabelt hög under kommande år.

Mot den angivna bakgrunden planeras en sammanläggning av X med en annan vinstandelsstiftelse, Y. Sammanläggningen innebär i korthet att X förmögenhet görs likvid, skattas av och överförs till Y, att andelsägarna i X – däribland A – i stället blir andelsägare i Y samt att X löses upp. Y kommer att tillämpa samma regler för utbetalning till andelsägarna som X.

X (fråga 1) och A (fråga 2) vill veta om den planerade sammanläggningen medför några skattekonsekvenser för dem.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Den planerade sammanläggningen innebär att X förmögenhet i form av enbart kassa- och bankmedel ska föras över till Y varefter X upplöses i enlighet med vad som anges i stadgarna. Enligt praxis kan en överföring av kontanta medel inte i sig föranleda någon uttagsbeskattning, se t.ex. RÅ 2007 ref. 5 II. Någon grund i övrigt för att beskatta X med anledning av sammanläggningen kan inte anses föreligga.

Fråga 2

Enligt 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del. Sammanläggningen av X med Y medför inte att A förfogar över sin andel av medlen i X så att någon inkomst ska anses ha kommit honom till del.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell

Sekreterare och föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen