Uttagsbeskattning

Enskild näringsidkare som överlåter till underpris samtliga tillgångar i form av patent och royaltyrättigheter till ett av honom ägt aktiebolag har inte uttagsbeskattats.

Diarienummer
73-12/D
Meddelandedatum
2013-01-15
Lagrum
  • 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska inte uttagsbeskattas för överlåtelsen ifråga.

Motivering

Bakgrund

A har i sin enskilda firma, X, utvecklat och år (...) fått patent på en metod (...). Den patenterade metoden marknadsförs genom ett av A och [annan] ägt bolag, Y AB. Som ersättning för bolagets utnyttjande av patenten erhåller A royalty från bolaget.

Avsikten är att A ska överlåta samtliga sina patent och royaltyrättigheter till ett av honom nybildat bolag, Nyab, för att utnyttjas på samma sätt som tidigare.

A vill veta om överlåtelsen till Nyab kan ske till underpris utan att medföra uttagsbeskattning för honom. Det villkor för underprisöverlåtelse som aktualiseras i ärendet är villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) om att överlåtelsen ska omfatta överlåtarens hela näringsverksamhet eller en verksamhetsgren. Övriga villkor är enligt förutsättningarna uppfyllda. 

Såväl A som Skatteverket anser att överlåtelsen avser hela näringsverksamheten och att därmed det aktuella villkoret för underprisöverlåtelse är uppfyllt.

Skatterättsnämndens bedömning

Om A överlåter samtliga patent och royaltyrättigheter som ingår i hans enskilda firma till det av honom ägda Nyab upphör den av honom bedrivna enskilda näringsverksamhet som grundas på dessa tillgångar.

Överlåtelsen till Nyab får därmed anses omfatta hans hela näringsverksamhet, vilket medför att villkoret i 23 kap. 17 § är uppfyllt. Under förutsättning att även övriga villkor för en underprisöverlåtelse är uppfyllda ska överlåtelsen till Nyab således inte medföra någon uttagsbeskattning för A.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell
Sekreterare och föredragande: Tottie 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen