Lex Asea

Utdelning av aktierna i ett dotterbolag har ansetts uppfylla villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) att andelar i dotterbolaget efter utdelningen inte innehas av något företag som tillhör samma koncern som moderbolaget.

Diarienummer
70-15/D
Meddelandedatum
2015-09-10
Lagrum
  • 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska vid tillämpning av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ta upp utdelningen av aktierna i X AB:s dotterbolag.

Motivering

Bakgrund

X AB (…) överväger att knoppa av en verksamhetsgren genom att dela ut samtliga aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare. A är en av aktieägarna.

Enligt de s.k. Lex Asea-reglerna i 42 kap. 16 § ska utdelning från ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) i form av andelar i ett dotterbolag inte tas upp om de villkor som uppställs i paragrafen är uppfyllda.

I ansökan aktualiseras första stycket 4 som uppställer villkoret att andelar i dotterbolaget efter utdelningen inte innehas av något företag som tillhör samma koncern som moderbolaget. Övriga förutsättningar för skattefrihet enligt paragrafen uppges vara för handen.

X AB:s (…)aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Huvudägare i X AB är Y AB. Y AB innehar A-aktier med [antal röster] per aktie och B-aktier med [ett mindre antal röster] per aktie motsvarande sammanlagt drygt (…) procent av kapitalet och [mer än 50] procent av rösterna i X AB. X AB är därmed ett dotterföretag till Y AB enligt 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

Det betyder att det aktuella villkoret inte uppfylls om Y AB kvarstår som moderbolag till X AB.

(…) Y AB avser därför att före utdelningen omvandla så många A-aktier till B-aktier att dess totala röstandel i X AB inte överstiger 50 procent. X AB kommer då inte längre att vara ett dotterföretag och därmed inte heller ett koncernföretag till Y AB.

Efter utdelningen skulle emellertid andra stora A-aktieägare kunna omvandla sina A-aktier till B-aktier i en sådan omfattning att Y AB:s röstandel i X AB åter skulle överstiga 50 procent.

Den planerade omvandlingen av Y AB:s A-aktier till B-aktier uppges enbart syfta till att i egenskap av huvudägare i X AB underlätta den planerade omstruktureringen och inte på något sätt vara villkorad av hur andra aktieägare agerar.

A vill mot denna bakgrund veta om villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 4 endast utgör en begränsning vid utdelningstillfället, dvs. om aktierna i dotterbolaget inte genom utdelningen får tillfalla något bolag som vid utdelningstillfället utgör ett koncernföretag men att vad som sker därefter gällande koncernstrukturen är irrelevant.

Under skriftväxlingen i ärendet lämnades ytterligare förutsättningar för prövningen av ansökan av följande innehåll. Y AB avser dels – om någon annan aktieägare omvandlar A-aktier till B-aktier så att Y AB:s röstandel ökar – att under en 24-månadersperiod omvandla A-aktier så att dess röstandel förblir densamma som före en sådan omvandling, dels att under en 12-månadersperiod avstå från att köpa aktier så att bolagets röstandel överstiger 50 procent.

Skatteverket anser med hänvisning till lämnade förutsättningar att det aktuella villkoret är uppfyllt.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ärendet är om utdelningen av aktierna i X AB:s dotterbolag uppfyller villkoret i 42 kap. 16 § första stycket 4, att andelar i dotterbolaget efter utdelningen inte innehas av något företag som tillhör samma koncern som moderbolaget.

Av lagtextens ordalydelse framgår inte annat än att utgångspunkten för bedömningen ska vara koncernförhållandena när utdelningen sker, dvs. att andelar i dotterbolaget inte genom utdelningen tillfaller något företag som vid den tidpunkten är ett koncernföretag. I vad mån även sådana andelar som tillfallit ett företag som blir ett koncernföretag vid en senare tidpunkt ska beaktas framgår inte av lagtexten och frågan berörs inte heller i förarbetena (jfr prop. 1998/99:15 s. 245).

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning får en bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de faktiska förutsättningar som lämnats för prövningen finner Skatterättsnämnden att villkoret i 16 § första stycket 4 kommer att uppfyllas.

Även övriga i paragrafen uppställda villkor ska enligt lämnade förutsättningar vara uppfyllda. Härav följer att utdelningen av aktierna i X AB:s dotterbolag är en sådan utdelning som avses i 16 §.

I den mån ansökan inte har besvarats avvisas den.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Maria Doeser.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen